Ocena wiedzy i postaw rolników na temat upraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Wanda Kudełka1, Kamil Strzelecki2
1, 2 Katedra Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Kudełka, Wanda; ORCID: 0000-0002-1200-1479 (Katedra Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Strzelecki, Kamil (Katedra Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Ocena wiedzy i postaw rolników na temat upraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów
EVALUATING FARMERS’ KNOWLEDGE AND THEIR APPROACHES TO CULTIVATION OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, vol.105, nr 2, s. 140-158

Słowa kluczowe

inżynieria genetyczna organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) rośliny genetycznie modyfikowane rolnictwo świadomość opinie

Key words

genetic engineering genetically modified organisms (GMO) genetically modified plants agriculture consciousness opinions

JEL Classification

Q19

Streszczenie

Celem badań było określenie poziomu wiedzy i postaw rolników województwa opolskiego odnośnie upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Na podstawie badań przeprowadzonych w roku 2017 można stwierdzić, że pojęcie GMO znane było zdecydowanej większości ankietowanych rolników (92%), którzy jednocześnie potrafili podjąć próbę wyjaśnienia, co oznacza ten skrót. Wyższym poziomem wiedzy na ten temat wykazywali się rolnicy młodsi, ze średnim i wyższym poziomem wykształcenia. Najczęściej wiedza na temat GMO pochodziła z mediów, rzadziej z prasy specjalistycznej. Jednak większość badanych (ponad 70%) uznała, że jest ona niewystarczająca. Rolnicy nie byli pozytywnie nastawieni do wprowadzania tego rodzaju upraw i żywności (73,9% mężczyzn i 57,1% kobiet). Tylko nieznaczny odsetek ankietowanych (9,2% mężczyzn) przyznał się do uprawiania roślin GM, natomiast większy procent badanych deklarował stosowanie pasz GM w żywieniu zwierząt. Prawie 1/3 respondentów uważała, że z upraw roślin GM nie płyną żadne korzyści, pozostali wskazali m.in. na większą wydajność takich upraw i zmniejszenie ilości stosowanych środków ochrony roślin. Taki sam odsetek badanych uważał, że uprawy GM nie są zagrożeniem dla środowiska. Ponad 80% rolników było otwartych na szkolenia i kursy, które miałyby uzupełnić ich wiedzę na temat inżynierii genetycznej.

Abstract

The objective of the research study was to analyse the knowledge the farmers in the Opole province in Poland have on genetically modified crops and to evaluate their approaches to this issue. The vast majority of the farmers surveyed know the “genetically modified organism” term (92%) and the meaning of the ‘GMO’ acronym, although the knowledge of the younger farmers with secondary and tertiary education was at a higher level. Most often, the farmers acquire their knowledge from media and, less often, from trade journals. Even so, the majority of the surveyed (more than 70%) find their knowledge to be insufficient. The majority of the farmers polled (73,9% men i 57,1% women) are not open to such types of crops and food. Of the farmers surveyed, only a small percentage (9,2% men) admits to growing GM crops and a higher percentage (28,7% men and 20,8% women) admits to feed animals with GM fodders. Almost 1/3 of the survey participants think that the cultivation of GM crops does not confer any benefits while the rest of the surveyed point out to such advantages as, inter alia, higher yields and reducing the amounts of plant health products used. The same percentage of the polled thinks that GM crops do not pose any risk to the environment. The majority of the farmers surveyed (more than 80%) are open to training and courses in order to expand their knowledge of genetic engineering.