Doradztwo rolnicze w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem teorii dóbr publicznych

Anna Parzonko
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Parzonko, Anna; ORCID: 0000-0002-2370-8154 (Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Doradztwo rolnicze w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem teorii dóbr publicznych
AGRICULTURAL ADVISORY SERVICES IN THE CONTEXT OF NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS WITH A SPECIAL ATTENTION TO THE THEORY OF PUBLIC GOODS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, vol.105, nr 2, s. 159-170

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój wsi dobra publiczne doradztwo rolnicze instytucja nowa ekonomia instytucjonalna

Key words

sustainable development of rural areas public goods agricultural advisory services institution new institutional economics

JEL Classification

H4 O18

Streszczenie

W opracowaniu podjęto próbę umiejscowienia problematyki systemu doradztwa rolniczego w świetle przedmiotu ekonomii instytucjonalnej i dóbr publicznych. Przedstawiono główne założenia teorii dóbr publicznych w nawiązaniu do dóbr publicznych generowanych na obszarach wiejskich. Dokonano analizy doradztwa rolniczego na kilku poziomach agregacji. Przedstawiono system doradztwa rolniczego w Polsce a następnie scharakteryzowano działalność ośrodków doradztwa rolniczego jako ogniwa pełniącego w tym systemie wiodącą rolę.

Abstract

The paper attempts to place the issue of the agricultural advisory system in the light of New Institutional Economics with a special focus on the theory of public goods. The paper presents the main assumptions of the theory of public goods in reference to public goods generated in rural areas. Agricultural advisory services have been analysed on several levels of aggregation. The paper describes the agricultural advisory system in Poland and characterises the operations of agricultural advisory centres which play a key role in this system.