Ekonomiczna efektywność gospodarowania w zależności od formy własności użytkowanej ziemi

Adam Kagan1, Wojciech Ziętara2
1, 2 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie
Kagan, Adam; ORCID: 0000-0001-9385-3720 (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie)
Ziętara, Wojciech; ORCID: 0000-0002-3182-522X (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie)
Ekonomiczna efektywność gospodarowania w zależności od formy własności użytkowanej ziemi
Economic efficiency of farming depending on the land ownership type
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, vol.105, nr 2, s. 25-37

Słowa kluczowe

formy własności ziemi systemy użytkowania ziemi gospodarstwa rolnicze dzierżawa ziemi efektywność ekonomiczna gospodarowania

Key words

land ownership types land use systems farms land lease economic effectiveness

JEL Classification

Q12 Q14

Streszczenie

W artykule przedstawiono ekonomiczną efektywność gospodarowania dzierżawców w porównaniu do gospodarstw użytkujących własną ziemię. Badania przeprowadzono na wybranych grupach spółek z o.o. użytkujących grunty dzierżawione (grupa 1.), własne, ale ze znaczącym udziałem kapitału obcego (grupa 2.) i własne z przewagą kapitału własnego (grupa 3.), biorących udział w „Rankingu 300” prowadzonym przez IERiGŻ-PIB w latach 2009-2014. W badaniu przyjęto, że dzierżawa ziemi umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej przynoszącej wyższe bieżące efekty ekonomiczne z użytkowanych gruntów niż w sytuacji posiadania ich na własność. Przeprowadzone badania potwierdziły przyjętą hipotezę. Gospodarstwa prowadzone przez dzierżawców uzyskały wyższe wartości wskaźników zyskowności ziemi, pracy, aktywów i kapitału własnego niż gospodarstwa użytkujące własną ziemię. W odniesieniu do produktywności ziemi, pracy i kapitału lepsze efekty uzyskały gospodarstwa grupy 3.

Abstract

The article presents the economic effectiveness of farming by land lessees when compared to farms using their own land. The study was carried out on the selected groups of limited liability companies using leased land (Group 1.), own land but with a significant share of foreign capital (Group 2.) and own land with a predominance of own capital (Group 3.). All farms participaded in the „Ranking 300” carried out by the IAFE-NRI in the years 2009-2014. The study adopted the following research hypothesis: „Land lease makes it possible to pursue the economic activity giving the higher current economic effects from land being used than in a situation where this land is owned”. The studies confirmed this hypothesis. Farms run by land lessees obtained the higher values for land, labour, assets and own capital profitability indices than those using own land. With regard to the land, labour and capital productivity, the better effects were obtained by farms from Group 3.