Zmiany w powierzchni gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2010-2017

Elżbieta Szymańska1, Jarosław Maj2
1 Katedra Logistyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Oktagon sp. z o.o.
Szymańska, Elżbieta; ORCID: 0000-0001-9801-4344 (Katedra Logistyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Maj, Jarosław; ORCID: 0000-0002-1248-7851 (Oktagon sp. z o.o.)
Zmiany w powierzchni gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2010-2017
CHANGES OF THE AREA OF FARMS IN POLAND IN 2010-2017
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, vol.105, nr 2, s. 50-58

Słowa kluczowe

gospodarstwo rolne struktura agrarna zmiany powierzchni

Key words

farm agrarian structure changes of the area

JEL Classification

Q15 R52

Streszczenie

Celem badań była ocena zmian w powierzchni i strukturze gospodarstw rolnych w latach 2010-2016. Przeanalizowano zmiany liczby gospodarstw rolnych o różnej powierzchni oraz ich strukturze. Źródłem danych do analizy była literatura przedmiotu oraz dane statystyki masowej. Z badań wynika, że struktura obszarowa gospodarstw w Polsce, pomimo zmian, jest wciąż niekorzystna, ponieważ wśród gospodarstw dominują małe jednostki. Dotychczasowe regulacje prawne, które miały na celu utworzenie z tych gospodarstw podstaw nowoczesnego, konkurencyjnego rolnictwa w Polsce, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Powierzchnia gospodarstw rolnych oraz odsetek dużych, silnych ekonomicznie jednostek zwiększa się zbyt wolno. Świadczy to o potrzebie poszukiwania nowych, skutecznych narzędzi, które przyspieszą tempo zmian strukturalnych w rolnictwie.

Abstract

The aim of the study was to assess changes in the area and structure of agricultural holdings in 2010-2016. An analysis was made of the changes in the number of farms of different sizes and their structure. The source of data was the subject literature and public statistics data. Research shows that area structure of farms in Poland, despite the changes, is still unfavorable, as small farms dominate. The previous legal regulations, which were aimed at creating from these farms the basis of modern, competitive agriculture in Poland did not bring the expected results. The area of farms and the percentage of large, economically strong units increases, but too slowly. This indicates the need to search for new, effective tools that will accelerate the pace of structural changes in agriculture.