INVESTMENT EXPENDITURES IN UKRAINIAN AGRICULTURAL ENTERPRISES: PROGNOSIS AND DEVELOPMENT OF APPROPRIATE INVESTMENT STRATEGY

Hanna Kharchenko1, Volodymyr Kharchenko2, Agata Malak-Rawlikowska3
1 Department of Management National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 2 Department of Information Systems National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 3 Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kharchenko, Hanna; ORCID: 0000-0002-0705-447X (Department of Management National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
Kharchenko, Volodymyr; ORCID: 0000-0001-5067-7181 (Department of Information Systems National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
Malak-Rawlikowska, Agata; ORCID: 0000-0002-1484-0989 (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
INVESTMENT EXPENDITURES IN UKRAINIAN AGRICULTURAL ENTERPRISES: PROGNOSIS AND DEVELOPMENT OF APPROPRIATE INVESTMENT STRATEGY
Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw rolnych w Ukrainie: prognoza oraz przygotowanie odpowiedniej strategii inwestycyjnej
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, vol.105, nr 2, s. 71-81

Słowa kluczowe

inwestycje innowacje innowacje i rozwój inwestycji efektywność prognozy strategia rozwoju przedsiębiorstwo rolne

Key words

investments innovations innovation and investment development efficiency forecast development strategy agricultural enterprise

JEL Classification

E22 F21 L1

Streszczenie

Wzrost poziomu innowacyjności i wsparcia inwestycyjnego jest szczególnie ważny dla przedsiębiorstw rolnych. Dzięki temu mogą one skutecznie funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Dlatego głównym celem artykułu jest scharakteryzowanie obecnego stanu i źródeł nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach rolnych na Ukrainie oraz próba prognozy napływu inwestycji w sektorze rolnym w przyszłości. Na podstawie tej prognozy sformułowano rekomendację odpowiednich kroków w kierunku rozwoju strategii inwestycyjnej w firmach rolniczych. W artykule wykorzystano metodę prognozowania ARIMA do określenia przyszłych nakładów na inwestycje w ukraińskim sektorze rolnym. Zaobserwowano, że w ostatnich latach nastąpił napływ inwestycji w obszarze ukraińskiego rolnictwa. Dodatkowo prognozowano, że wzrost ten będzie kontynuowany w przyszłości. Testowane różne scenariusze wykazały wzrost z 11 do 30% w 2019 r. Dodatkowo firmy mogły pozyskać fundusze zewnętrzne w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które niestety zmniejszyły się w latach 2015-17 w sektorze rolnym. Można się jednak spodziewać, że tendencja ta odwróci się wraz ze zmieniającą się sytuacją polityczną i gospodarczą Ukrainy.

Abstract

Increasing the level of innovation and investment support for agricultural enterprises is particularly relevant. This enables them to function effectively in a dynamic, open environment. Thus, the main purpose of the paper is to characterize the current state and sources of investment expenditures in agricultural enterprises in Ukraine, and to make predictions on the inflow of investments in the agricultural sector in the future. Basing of this prognosis the recommendation of the appropriate steps towards investment strategy development in farming firms was formulated. ARIMA forecasting method was used in the article to determine the future expenditures for investments in Ukrainian agricultural sector. It was observed that there has been an inflow of investments in the area of Ukrainian agriculture in recent years. Additionally it was forecasted that this growth will continue in the future. Different scenarios tested showed an increase from 11 to 30% in 2019. Additionally companies could attract and utilize the FDI funds, which unfortunately decreased during the period 2015-2017 in agricultural sector. It could be however expected that these trend will revert together with changing political and economic situation of Ukraine, and companies could use this resources for their development.