Infrastruktura edukacyjna jako baza kształtowania kapitału ludzkiego w województwie wielkopolskim

Magdalena Kozera-Kowalska1, Alina Nowotarska2
1, 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie
Kozera-Kowalska, Magdalena; ORCID: 0000-0002-9245-0548 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie)
Nowotarska, Alina ; ORCID: 0000-0002-4268-205X (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie)
Infrastruktura edukacyjna jako baza kształtowania kapitału ludzkiego w województwie wielkopolskim
EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE AS A BASIS FOR SHAPING THE HUMAN CAPITAL IN THE WIELKOPOLSKIE PROVINCE
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2019, vol.106, nr 1, s. 62-71

Słowa kluczowe

infrastruktura edukacyjna funkcje infrastruktury wykształcenie kapitał ludzki

Key words

educational infrastructure functions of infrastructure education human capital

JEL Classification

O12 O15 I290

Streszczenie

W opracowaniu dokonano oceny czynników rzeczowych infrastruktury edukacyjnej jako bazy materialnej kształtowania kapitału ludzkiego. Problem analizowano w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa wielkopolskiego. Celem artykułu było przedstawienie zmian zachodzących w sferze rzeczowej infrastruktury edukacyjnej tego województwa z założeniem, że jest ona jednym z wiodących czynników determinujących poziom wykształcenia mieszkańców. Prowadząc analizę, dokonano przeglądu literatury przedmiotu, a wynikające z niego ustalenia starano się udokumentować dostępnymi informacjami statystycznymi. Badania wykazały, że w okresie 2004-2017 nastąpił wzrost liczby placówek edukacyjnych w większości ich grup rodzajowych, zwiększyła się też liczba osób z nich korzystających. Pozytywnym efektem następujących zmian jest obserwowana poprawa poziomu wykształcenia mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Abstract

The paper analyzes the physical factors of educational infrastructure as a material base for shaping human capital. The problem was analyzed on the regional level, based on the the Wielkopolskie province. The aim of this study was to present changes in the subject matter of the educational infrastructure of this province, assuming that it is one of the leading factors determining the level of education of residents. While conducting the research, the literature on the subject was reviewed, and the resulting findings were documented using the available statistical information. The analysis indicated that in the period 2004-2017 there was an increase in the number of educational institutions in the majority of their generic groups, and the number of people using them increased. A positive effect of the following changes is the observed improvement in the education level of the inhabitants of the Wielkopolskie province.

Cytowania

 1. Bartnik Katarzyna Maria 2016: Znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju regionalnym na przykładzie Finlandii, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 4, no. 6, s. 7-26.
 2. Begg Dawid, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger 2007: Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 3. Brdulak Jacek 2005: Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 165-166.
 4. Ciechomska Monika, Ciechomski Maciej 2016: Potrzeby psychiczne dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym [w] Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych, Emilia Śmiechowska-Petrovskij (red.), Wyd. Nauk. UKSW, Warszawa, s. 13-42.
 5. Ćpak Ewa 2016. Inwestycje infrastrukturalne wyznacznikiem rozwoju gospodarczego, „Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne”, (2), s. 17-31.
 6. Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2017/2018. Tryb dostępu: http://poznan.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/edukacja/edukacja-i-wychowanie-w-wojewodztwiewielkopolskim-w-roku-szkolnym-20172018,1,10.html [Data odczytu: 29-09-2018].
 7. Herbst Mikołaj 2007a: Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na (krótkookresowy) wzrost gospodarczy w polskich podregionach, [w] „Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny”, Wyd. Nauk. Scholar Sp. z o.o., s. 166-203.
 8. Herbst Mikołaj 2007b: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, „Scholar”, Warszawa, s. 9-16.
 9. https://www.umww.pl/edukacja-region
 10. Janc Krzysztof 2007: Wpływ kapitału ludzkiego na efektywność gospodarek lokalnych w Polsce – przykład zastosowania regresji przestrzennej, Brezdeń Paweł, Grykień Stanisław (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej, t. IX, IGiRR, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 87-98.
 11. Kapusta Franciszek 2012: Poziom infrastruktury technicznej i społecznej jako indykator i stymulator rozwoju regionalnego, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 29, s. 315-325.
 12. Kozera Magdalena 2011: Jakość zasobów ludzkich na obszarach wiejskich, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego”, 11(4), s. 109-117.
 13. Kozera-Kowalska Magdalena 2017: Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości dodanej przedsiębiorstw rolnych, Wyd. UP w Poznaniu. Poznań s. 34-44.
 14. Kwiatkowski Eugeniusz, Roszkowska Sylwia 2008: Infrastruktura edukacyjna w Polsce w okresie transformacji, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomia” 219, s. 7-29.
 15. Lewicki Jacek 2013: Kapitał ludzki w rozwoju subregionu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 735”, Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu, nr 27, s. 199-208.
 16. Ludność w województwie wielkopolskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (rozdział 4).
 17. Miszczak Katarzyna 2012: Dylematy rozwoju regionu ekonomicznego w świetle wyzwań XXI wieku, „Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, (212).
 18. Miś Teresa 2009: Jakość kapitału ludzkiego, Tryb dostępu: mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/100/6.pdf. [Data odczytu: 29-09-2018].
 19. Nowacki Robert 2009: Potencjał innowacyjny regionu jako czynnik rozwoju regionalnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 46”, 62-71.
 20. Sprawozdanie z realizacji programu w województwie wielkopolskim, http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/ zalaczniki/ sprawozdanie_koncowe_k_zporr_30_wielkopolska.pdf.
 21. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2017, Tryb dostępu: https://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_wielkopolskie.pdf, [Data odczytu: 27-09-2018].
 22. Witkowski Krzysztof, Starościc Damian 2008: System infrastruktury społecznej w gminie, „Studia Lubuskie, 4”, s. 177-194.