Suburbanizacja strefy podmiejskiej Lublina

Maria Miczyńska-Kowalska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych
Miczyńska-Kowalska, Maria; ORCID: 0000-0003-0013-6349 (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych)
Suburbanizacja strefy podmiejskiej Lublina
SUBURBANIZATION OF THE SUBURBIAN ZONE OF LUBLIN
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2019, vol.106, nr 1, s. 72-86

Słowa kluczowe

suburbanizacja strefa podmiejska rozwój obszarów wiejskich migracje

Key words

sub-urbanisation suburban zone rural development migration

JEL Classification

Q19 R19

Streszczenie

W artykule podjęto problematykę dotyczącą suburbanizacji strefy podmiejskiej na przykładzie gmin przyległych do miasta Lublin: Głuska, Jastkowa, Konopnicy, Niedrzwicy Dużej, Niemiec oraz Wólki. Celem badań było wskazanie specyfiki procesu suburbanizacji i zmian w latach 1995-2017 w strefie podmiejskiej, na przykładzie wymienionych gmin. W opracowaniu uwzględniono wymiar demograficzny i ekonomiczny zmian. Oceny procesu suburbanizacji strefy podmiejskiej Lublina dokonano na podstawie liczby ludności w gminach, zmian w poziomie migracji z miast do gmin ościennych Lublina, liczby osób prowadzących działalność gospodarczą, liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy, struktury zatrudnienia i liczby mieszkań. W opracowaniu wykorzystano literaturę przedmiotu oraz dostępne statystyki Banku Danych Lokalnych GUS.

Abstract

This issue concerns the suburban zone on the example of municipalities, which are neighbouring the city of Lublin: Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce and Wólka. The aim of the analysis to identify the specific characteristics of the suburbanization process and changes in the years 1995-2017 in selected municipalities. The analysis took into account the demographic and economic analysis. The assessment of the suburbanization process of the area of Lublin was based on the analysis of the population in the municipalities, the level of migration from the cities to the neighbouring municipalities of Lublin, the changes in the number of persons carrying on economic activities, the number of traders operating in the municipality, changes of the structure of employment and account of flats. The study uses the literature and available statistics: regional statistics office – Local Data Bank of Central Statistical Office.

Cytowania

 1. Bank Danych lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
 2. Berentsen William, Roosaare Jurii, Samara Paul J. 2007: Suburbanisation and landscape change in Connecticut: Repetition of the patterns in Estonia and Elsewhere in Central Europe, Department of Geography, University of Connecticut Storrs, Connecticut 06269-2148, USA; Institute of Geography, Tartu University, Tartu 51014, Estonia, 2007, s. 2.
 3. Czerny Mirosława 2016: Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich na globalnym Południu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 25.
 4. Degórska Bożena 2017: Urbanizacja przestrzenna terenów wiejskich na obszarze metropolitalnym Warszawy. Kontekst ekologiczno-krajobrazowy, INVEST-DRUK, Warszawa, s. 44.
 5. Kawczyńska-Butrym Zofia 2009: Migracje. Wybrane zagadnienia, Wyd. UMCS, Lublin, s. 13-14.
 6. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Warszawa styczeń 2010, (http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/rozne_agenda_itp_/2010.03-KROWaxc.pdf), 22.02.2019.
 7. Kneebone Elizabeth, Garr Emily 2010: The Suburbanization of Poverty: Trends in Metropolitan America, 2000 to 2008, Metropolitan Policy Program at Brookings, Brookings.
 8. Kosiński Wojciech 2016: Paradygmat miasta XXI wieku, Wydawnictwo PK, Kraków, s. 167.
 9. Lorens Piotr 2005: Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, nr 7, Warszawa, s. 19.
 10. Reckien Diana 2014: The social dynamics of suburbanization: insights from a qualitative model, Center for Research on Environmental Decisions (CRED), Columbia University, Columbia, s. 7
 11. Rosner Andrzej 2009: Problem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w wymiarze przestrzennym, [w] B. Fiedor Bogusław, Jończy Romuald (red.), Rozwój zrównoważony. Teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, UE we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Solarek Krystyna 2013: Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej Warszawy. Determinanty współczesnych przekształceń, Zeszyt Architektura nr 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s.7.
 13. Staszewska Sylwia 2013: Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 18.
 14. Strategia rozwoju Gminy Głusk na lata 2015-2020, 2015 (http://www.glusk.pl/?attachment_id=99), 22.02.2019.
 15. Strategia rozwoju Gminy Konopnica na lata 2016-2022, 2016 (http://www.konopnica.eu/ wp-content/uploads/2016/06/UGK_Strategia_Rozwoju_10_02_2016.pdf), 22.02.2019.
 16. Strategia rozwoju Gminy Niedrzwica Duża na lata 2008-2020, 2008 (http://old.niedrzwicaduza.pl/UserFiles/File/Strategia/Strategia Rozwoju Gminy Niedrzwica Duza na l. 2008-2020.pdf), 22.02.2019.
 17. Strategia rozwoju Gminy Niemce na lata 2015-2020, 2015 (https://ugniemce.bip . lubelskie.pl/upload/pliki//Strategia_Rozwoju_Gminy_Niemce_na_lata_2015-2020.pdf), 22.02.2019.
 18. Strategia rozwoju Gminy Wólka na lata 2007-2020, 2007 (https://docplayer.pl/5064217-Strategia-rozwoju-gminy-wolka-na-lata-2007-2020.html), 22.02.2019.
 19. Strategia rozwoju lokalnego Gminy Jastków na lata 2015-2020, 2015 (https://www.jastkow.pl/f/23682/2146/Strategia_gminy_Jastk%C3%B3w_na_lata_2015-2020-3__dokument_obowi-%C4%85zuj%C4%85cy_.pdf), 22.02.2019.
 20. Zborowski Andrzej, Chaberko Tomasz, Kretowicz Paweł 2011: Procesy suburbanizacji rezydencjonalnej w regionie miejskim Krakowa. Przemiany społeczno-przestrzenne, [w] Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta (red.) Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 52-56.
 21. Zuziak Zbigniew 2005: Przestrzenie publiczne - strategie budowania, [w] Gzell Sławomir (red.) Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji zespołów urbanistycznych, „Urbanistyka” Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe 10/2005, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa 2005, s.28-38.