Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa produkującego i sprzedającego rośliny ozdobne

Dawid Olewnicki1, Kinga Cichocka2
1, 2 Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Olewnicki, Dawid; ORCID: 0000-0002-3096-3882 (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Cichocka, Kinga (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa produkującego i sprzedającego rośliny ozdobne
EVALUATION OF THE ECONOMIC AND FINANCIAL CONDITION OF AN ENTERPRISE PRODUCING AND SELLING ORNAMENTAL PLANTS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2019, vol.106, nr 1, s. 87-96

Słowa kluczowe

rośliny ozdobne produkcja szklarniowa analiza ekonomiczno-finansowa

Key words

ornamental plants greenhouse production economic and financial analysis

JEL Classification

M21 O12 Q12

Streszczenie

Celem opracowania była ocena kondycji ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa produkującego i sprzedającego rośliny ozdobne w latach 2010-2016. Dokonano oceny struktury aktywów i pasywów oraz wskaźników zadłużenia, rentowności (ROA i ROE) oraz płynności bieżącej (CR – I stopnia) i szybkiej (QR – II stopnia). Wielkości wskaźników obliczonych na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych nie wykazały istotnie niepokojących zjawisk. W latach 2014-2016 spółka osiągała satysfakcjonujący poziom wskaźnika ROA, tj. wyższy niż poziom inflacji, oraz wskaźnika ROE, którego wartość nie spadła poniżej 9,56%.

Abstract

The aim of the study was to assess the financial and economic situation of the company specialized in producing and selling ornamental plants in 2010-2016. The structure of assets, liabilities and the following indicators: debt, profitability, current liquidity (CR), quick liquidity (QR) were analyzed. The analysis based on the financial statements data did not reveal any significant or alarming threats. The values of selected indicators mostly did not deviate from the norm considerably. In the last three years the company achieved a satisfactory level of ROA, i.e. higher than the level of inflation and ROE, which value did not fall below 10%.

Cytowania

 1. Antczak Joanna 2014: Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji dla controllingu. „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, 35, s. 28-44.
 2. Bednarski Lech 2007: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa, PWE, s. 50-123.
 3. Domagalska-Grędys Marta 2009: Rozwój jako element strategii gospodarstwa kwiaciarskiego, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 75, s. 23-38.
 4. Dynus Magdalena, Kołosowska Bożena, Prewysz-Kwinto Piotr 2002: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (zbiór zadań), TNOiK, Toruń, s. 123-135.
 5. EMIS- https://www.emis.com/php/macro/overview/index [dostęp: 22.11.2017].
 6. Gabrusewicz Wiktor, 2014: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa, s. 334.
 7. Gad Jacek 2015: Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa [w] Ekonomia finanse prawo gospodarcze. Podręcznik dla sędziów i prokuratorów, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Łódź – Lublin, s. 69-77.
 8. GUS https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarowi-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/ [dostęp: 30.04.2018].
 9. Jabłońska Lilianna 2007: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 10. Marosz Adam 2017: Analiza wyjściowa sytuacji środowiskowej w sektorze produkcji roślin ozdobnych w Polsce w 2015 roku, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, T.I, z. 1, s. 55-70.
 11. Olewnicki Dawid 2011: Przemiany w gospodarce ogrodniczej w Polsce w latach 1965-2008 oraz perspektywy jej rozwoju, Praca doktorska, SGGW, Warszawa.
 12. Olewnicki Dawid 2015: Zmiany w szkółkarstwie ozdobnym w ujęciu ogólnopolskim i wojewódzkim, „Europa Regionum”, T. 22, s. 171-182.
 13. Olewnicki Dawid 2017: Rynek firm zajmujących się rozmnażaniem roślin w Polsce „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, T.19, z. 6, s.194-199.
 14. 10.22630/PRS.2018.18.1.16
  Olewnicki Dawid, Jabłońska Lilianna 2018: Polski handel zagraniczny produktami kwiaciarskimi, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego”, T. 18 (XXXIII), z. 1, s. 176-182.
 15. PCIM-Polski Instytut Credit Management 2018: Pogłębiona ocena sytuacji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej. Podręcznik szkolenia, www.picm.pl (dostęp: 12 07 2018).
 16. Pomykalska Bożena, Wypych Mirosław 2000: Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie i podstawa podejmowania decyzji [w] Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Wypych Mirosław (red.), Wyd. ABSOLWENT, Łódź, s. 183-184.
 17. Sierpińska Maria, Jachna Tomasz 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, s. 168.
 18. 10.22630/EIOGZ.2015.110.20
  Siudek Tomasz, Drabarczyk Katarzyna 2015: Efektywność działania wybranych banków spółdzielczych (na przykładzie województwa mazowieckiego), Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 110, s. 53-65.
 19. Szczecińska Beata 2014: Analiza finansowa wybranych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis”, 308(74)1, s. 111-120.
 20. Wielicka-Gańczarczyk Karolina 2015: Problematyka stosowania wskaźników ekonomicznych w ocenie kondycji finansowej podmiotów leczniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej- Organizacja i Zarządzanie, Z. 78, s. 505-516.
 21. Wróblewska Wioletta 2007: Rynek materiału wyjściowego ozdobnych roślin cebulowych w Polsce i Holandii, Praca doktorska, Akademia Rolnicza, Lublin.
 22. Zając Stanisław, Izdebski Waldemar, Skudlarski Jacek 2016: Analiza ekonomiczno-finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji maszyn rolniczych [w] Zarządzanie w sektorach prywatnym oraz publicznym, Lenik Piotr (red.), Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, nr 70, s. 387-409.