Targi jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia

Ewa Jaska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jaska, Ewa; ORCID: 0000-0002-3874-1985 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Targi jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia
Trade fair as a form of corporate communication with the stakeholders
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol., nr 2, s. 35-44

Słowa kluczowe

targi komunikacja rynkowa promocja marketing targowy produkt regionalny

Key words

trade fair marketing communication promotion trade fair marketing regional product

Streszczenie

W przeszłości z targami wiązano przed wszystkim cele sprzedażowe, a ich skuteczność mierzono liczbą i wartością zawartych kontraktów. Obecnie uczestnicy targów coraz częściej postrzegają je jako narzędzie komunikacji, służące przede wszystkim realizacji celów długookresowych. W artykule przedstawiono podstawowe cechy targów i ich miejsce w systemie komunikacji marketingowej w ujęciu teoretycznym, a w drugiej części zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród reprezentantów przedsiębiorstw branży wydawniczej i nieruchomości oraz uczestników targów żywności, aby poznać opinie na temat targów jako narzędzia komunikacji rynkowej wykorzystywanego w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa i marki produktu regionalnego.

Abstract

In the past, the key objective of exhibiting at trade fairs was to increase sales and their effectiveness was measured by the number and value of business contracts. Nowadays the trade fair attendants are increasingly viewing them as a communication tool, serving primarily the long-term targets. The theoretical part of the paper presents the basic characteristics of trade fairs and their role in the system of marketing communication. The empirical part discusses the results of a survey study conducted among representatives of the publishing and real estate industries as well as food fair participants to gain their opinions on the fair as a communication tool used in the creation of the corporate image and regional product brand awareness.