Funkcje edukacyjno-informacyjne instytucji doradczych w kształtowaniu rozwoju regionalnego

Anna Parzonko
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Parzonko, Anna; ORCID: 0000-0002-2370-8154 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Funkcje edukacyjno-informacyjne instytucji doradczych w kształtowaniu rozwoju regionalnego
Educational and informational functions of farm advisory institutions in enhancing regional development
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol., nr 2, s. 55-65

Słowa kluczowe

rozwój regionu doradztwo kapitał ludzki edukacja informacja

Key words

regional development farm advisory services human capital education information

Streszczenie

Wskutek rozwoju nowej ekonomii instytucjonalnej coraz większą uwagę zwraca się na rolę instytucji w rozwoju gospodarczym. Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką mogą odegrać instytucje doradztwa rolniczego w stymulowaniu procesów rozwojowych na obszarach wiejskich. Analizie poddano działalność wybranej instytucji doradczej, jaką jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. Na podstawie realizowanych przez MODR w Warszawie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym w latach 2005– –2013 starano się ukazać rolę instytucji doradczych w kształtowaniu kapitału ludzkiego – kluczowego czynnika kształtującego poziom konkurencyjności regionów.

Abstract

As a result of the development of new institutional economics more and more attention is devoted to the role of institutions in economic development. Therefore, the aim of this article is to present the role which farm advisory institutions may play in stimulating development processes in rural areas. To meet this objective, the operations of one selected farm advisory body – Mazowiecki Agricultural Advisory Centre (MODR), based in Warsaw – have been analyzed. The educational and informational activities carried out by the Warsaw based MODR in the years 2005–2013 served as the basis to explore the role of advisory institutions in building human capital – the key factor determining the level of competitiveness of regions.