Gospodarstwa agroturystyczne jako punkty informacji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce

Anna Sammel
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Sammel, Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Gospodarstwa agroturystyczne jako punkty informacji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce
The agritourism farms as points of the touristic information on rural areas in Poland
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014, vol., nr 2, s. 67-77

Słowa kluczowe

informacja turystyczna gospodarstwa agroturystyczne obszary wiejskie

Key words

touristic information agritourism farms rural areas

Streszczenie

Turystyka jest od wielu lat dynamicznie rozwijającą się gałęzią światowej gospodarki. W Polsce, mimo spadku liczby turystów zagranicznych przyjeżdżających do naszego kraju, ruch turystyczny jest znaczącym zjawiskiem ekonomicznym i wpływa na wzrost gospodarczy wielu regionów. Ważnym elementem zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego są punkty informacji. Jako samodzielne podmioty funkcjonują głównie w miastach. Na obszarach wiejskich działają rzadko i mają swoje siedziby np. w obiektach należących do parków narodowych, stowarzyszeń, w sklepach lub w urzędach gmin. Z powodu wzrastającego zainteresowania tego rodzaju przestrzenią wypoczynkowo-rekreacyjną należałoby zwiększyć liczbę dostępnych w jej obrębie punktów informacji, wykorzystując m.in. funkcjonujące na danym terenie obiekty świadczące usługi turystyczne. Z tego też względu celem publikacji jest próba określenia znaczenia gospodarstw agroturystycznych jako potencjalnych punktów informacji na obszarach wiejskich w Polsce.

Abstract

The tourism has been the evolvent dynamically branch of world economy for many years. In Poland, despite fall of the foreign tourists amount arriving to our country, tourist movements is significant economic phenomenon and influence on economic growth in many regions. The important element of the development of tourist facilities are the points of information. They functioning as independent entities in cities mainly. On the rural areas they behave rarely, and have their base on example in objects belonging to the national parks, associations, in shops or at offices of communes. With reason of increasing interest this kind recreation space one should to enlarge the amount of available the points of information using on example functioning on this area objects testifying touristic services. The aim of this paper is the qualification of value of the agritourism farms as potential the points of information on country areas in Poland.