Analiza sytuacji finansowej miasta Poznań na tle wybranych miast wojewódzkich w Polsce

Aldona Standar1, Aldona Mrówczyńska-Kamińska2
1, 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Standar, Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Mrówczyńska-Kamińska, Aldona; ORCID: 0000-0001-5439-7339 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Analiza sytuacji finansowej miasta Poznań na tle wybranych miast wojewódzkich w Polsce
Analysis of the financial position of chosen voivodeship cities in Poland
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 3, s. 133-142

Słowa kluczowe

analiza finansowa miasta wojewódzkie Polski Poznań rozwój lokalny

Key words

financial analysis voivodeship cities of Poland Poznań local development

Streszczenie

Celem głównym pracy było przedstawienie sytuacji finansowej miasta Poznań na tle wybranych miast wojewódzkich w Polsce. Podstawowa metoda wykorzystywana w pracy to elementy analizy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (wskaźniki charakteryzujące potencjał dochodowy i samodzielność finansową, zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań, realizację inwestycji, ustawowe limity zobowiązań i zdolność do obsługi długu). Badany okres dotyczył lat 2006–2012. Przeprowadzone badania wykazały, że miasto Poznań na tle największych miast Polski zalicza się do gmin bogatych. Świadczy o tym wysoki poziom nieustannie wzrastających dochodów i wydatków, głównie majątkowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Relacja wydatków majątkowych do dochodów ogółem potwierdza dużą innowacyjność miasta Poznań. Stolica Wielkopolski charakteryzuje się dużą gospodarnością i niezależnością od zewnętrznych źródeł finansowania. Występuje wprawdzie zadłużenie, jednak jego poziom świadczy o bezpiecznej i stabilnej wysokości zadłużenia.

Abstract

The aim of the study was to present the financial situation of Poznań against chosen voivodeship cities in Poland. The basic method used in the paper were the elements of financial analysis of local government (indicators characterizing the potential income and financial independence, the ability of investment implementation and the repayment of liabilities, investments, statutory liability limits and ability of debt servicing). The research was concluded in the years 2006–2012. The study was shown that the city of Poznań is one of the richerst against other major Polish cities. The ratio of capital expenditures to the total revenue confirms the high innovativeness of the city of city of Poznań. The capital of Wielkopolska is characterized by a good money management and independence of external sources of funding.