Innowacyjność i kreatywność jako determinanty rozwoju regionalnego

Katarzyna Szara
Uniwersytet Rzeszowski
Szara, Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Innowacyjność i kreatywność jako determinanty rozwoju regionalnego
Innovation and creativity as determinants of regional development
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 3, s. 143-153

Słowa kluczowe

rozwój innowacje kreatywność region

Key words

development innovation creativity region

Streszczenie

Celem artykułu jest próba wskazania miejsca innowacyjności i kreatywności w odniesieniu do rozwoju regionalnego. Region stanowi miejsce realizacji procesów innowacyjnych. Jest to szczególnie ważne w zakresie ich powstawania związanego z kreowaniem wiedzy. Innowacyjność przypisywana jest przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwa, realizując swoją działalność na określonym terenie korzystają z szans, jakie stwarza im dana lokalizacja. Obie z analizowanych cech są postrzegane jako pozytywne czynniki sprzyjające rozwojowi.

Abstract

This article attempts to indicate the place of innovation and creativity in regional development. The region is a place of innovion processes. This is particularly important with regard to their formation associated with atcreating knowledge. Innovation is most often attributed to entrepreneurs. Companies pursuing their activities in a given area using the opportunities provided by the given location. Both of the analyzed traits are seen as positive factors for development.