Komplementarna rola kapitałów ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym regionów

Małgorzata Wosiek
Uniwersytet Rzeszowski
Wosiek, Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Komplementarna rola kapitałów ludzkiego i społecznego w rozwoju gospodarczym regionów
The complementary role of human and social capital in regional economic development
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 3, s. 155-168

Słowa kluczowe

kapitał ludzki kapitał społeczny rozwój ekonomiczny regionów

Key words

human capital social capital regional economic development

Streszczenie

W artykule omówiono rolę kapitałów ludzkiego oraz społecznego, a także wzajemnych interakcji między nimi w rozwoju gospodarczym regionów. Jako przedmiot badania wybrano polskie województwa w latach 1999–2011. Wykorzystując analizę korelacji oraz taksonomiczne metody porządkowania liniowego określono związek wyposażenia w oba kapitały z poziomem i zmianami PKB na mieszkańca. Na tej podstawie omówiono problemy i przedstawiono klasyfikację polskich województw ze względu na możliwości czerpania korzyści płyną- cych z komplementarności obu kapitałów.

Abstract

The article discusses the role of social and human capital and the interrelationship between them in regional economic development in the sample of polish voivodeships over the period 1999– –2011. Methodologically, correlation analysis and multidimensional analysis (linear ordering methods) are used. The article deliberates on implications of endowment in human and social capital for the level and changes of GDP per capita. Furthermore, it presents a typology of polish voivodeships and concludes on the diagnosis of the complementarities between social and human capital in regional economic development in Poland.