Finansowania działalności rozwojowej przez samorządy lokalne w Polsce

Jolanta Zawora1, Paweł Zawora2
1, 2 Uniwersytet Rzeszowski
Zawora, Jolanta (Uniwersytet Rzeszowski)
Zawora, Paweł (Uniwersytet Rzeszowski)
Finansowania działalności rozwojowej przez samorządy lokalne w Polsce
Financing the developmental activities by local governments in Poland
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 3, s. 169-179

Słowa kluczowe

finansowanie inwestycji gminy rozwój lokalny

Key words

investment financing communities local development

Streszczenie

Celem opracowania była ocena możliwości finansowania działalności rozwojowej w polskich gminach w latach 2007–2013. Ocenie poddano zdolność finansowania inwestycji gminnych oraz zakres realizowanej działalności inwestycyjnej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w badanym okresie zmniejszył się potencjał inwestycyjny gmin przy jednoczesnym wzroście ich zadłużenia. Poziom realizowanych inwestycji gminnych po 2011 roku obniżył się. Gminy i miasta na prawach powiatu pozostawały największymi inwestorami wśród poszczególnych szczebli JST, realizując łącznie ponad 70% inwestycji samorządowych.

Abstract

The aim of the study was to assess the possibility of financing the development of Polish municipalities in 2007–2013. The evaluation assessed the ability of financing municipal investments and the extent of of its investing activities. The analysis shows that in the considered period investment potential of municipalities decreased, while their debt increased. The level of implemented municipal investment decreased after 2011. Municipalities and cities with county rights have remained the largest investors among the various levels of local government, by realizing more than 70% of all local government investment.