Kapitał ukryty jako determinanta rozwoju lokalnego

Janusz Dworak
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dworak, Janusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Kapitał ukryty jako determinanta rozwoju lokalnego
Hidden capital as a determinant of local development
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 3, s. 19-30

Słowa kluczowe

teoria ugruntowana hipoteza marketing wewnętrzny rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży wiedza doświadczenie zawodowe odpoczynek i relaks

Key words

grounded theory hypothesis internal marketing emotional development of children and youth knowledge experience rest and relaxation

Streszczenie

Teoria ugruntowana może być bardzo przydatnym narzędziem przy stawianiu hipotez badawczych. Dzięki procesowi ich weryfikacji można dostrzec zasoby, które w przyszłości mogą przyczynić się do generowania zysków dla lokalnych społeczności. W zasadzie teoria ugruntowana nakierowana jest na badanie problemów wymykających się poznaniu innymi metodami. Ponadto umożliwia ona także odkrywanie zjawisk, których na początku badań nikt nie poszukiwał. Ten sposób postępowania doprowadził do odkrycia kolejnych determinant wzrostu gospodarczego. W artykule przedstawiono subiektywne wrażenia badacza, by na ich podstawie wygenerować specyficzne hipotezy. Po tym zabiegu powinien nastąpić drugi – poszukiwanie metod weryfikacji, ale tym zagadnieniem autor pragnie zająć się w przyszłości.

Abstract

Grounded theory can be very useful during making controversial hypothesizing. With it, the resources which may develop profits for local communities can be seen. In principle, the grounded theory study is aimed at understanding the problems that escape other methods. It also allows the discovery of phenomena, which no one was looking at the beginning of the study. This procedure, although it is a matter of controversy, could lead to finding the determinants of economic growth. The article presents some subjective impressions of the author used to generate a specific hypothesis. After this procedure, there is a second – finding a method of verification this hypothesis. But the author wants to define and characterize it in the future.