Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w województwie warmińsko-mazurskim

Roman Kisiel1, Donata Sawulska2
1, 2 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kisiel, Roman (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Sawulska, Donata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w województwie warmińsko-mazurskim
Conditionings concerning entrepreneurship of women in the Warminsko-Mazurskie Voivodeship
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 3, s. 41-52

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość kobiet przyczyny bariery

Key words

entrepreneurship of women reasons barriers

Streszczenie

W niniejszym opracowaniu przedstawiono działalność przedsiębiorczą kobiet ze szczególnym uwzględnieniem powodów zakładania i prowadzenia firmy oraz związanych z tym trudności. Zawarto charakterystykę kobiet przedsiębiorczych i prowadzonych przez nie firm, przeanalizowano sytuację zawodową badanych przed założeniem działalności gospodarczej oraz łączenie przez nie prowadzenia przedsiębiorstwa z obowiązkami rodzinnymi. Przyczyny zakładania przez respondentki własnej działalności gospodarczej są heterogoniczne – część z nich zdecydowała się na samozatrudnienie pod wpływem czynników pozytywnych (np. potrzeby niezależności), a część – negatywnych (np. poprawy warunków finansowych). Do najczęściej wskazywanych ogólnych barier przy prowadzeniu firmy należą wysokie podatki oraz nadmierna biurokracja, z kolei do trudności odnoszących się przede wszystkim do kobiet – problemy z dostępem do urlopów i zasiłków (m.in. macierzyńskich).

Abstract

This document presents entrepreneurial activity of women, with particular emphasis on reasons and barriers relating to establishing and running companies. It includes characteristics of entrepreneurial women and their companies, and analyses the professional situation of respondents prior to commencement of business activity as well as combining the business with family life. The reasons for respondents to commence business activity are heterogenic – some of them decided to go self-employed due to positive factors (e.g. need for independence), while others due to negative reasons (e.g. improvement of the financial situation). Most often indicated general barriers relating to running a company include: high taxes and excessive bureaucracy, while difficulties concerning mainly women include: problems with access to annual leaves and benefits (such as maternity benefits).