Dochodowy wymiar nierówności regionalnych w Polsce

Małgorzata Leszczyńska
Uniwersytet Rzeszowski
Leszczyńska, Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Dochodowy wymiar nierówności regionalnych w Polsce
Income dimension of regional inequalities in Poland
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 3, s. 67-76

Słowa kluczowe

dochody zróżnicowanie dochodów spójność społeczno-ekonomiczna rozwój zrównoważony

Key words

income diversity of incomes social and economic cohesion sustainable development

Streszczenie

W artykule dokonano oceny sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w ujęciu czasowym (retrospektywa z lat 2009–2012) w skali regionalnej. Jako punkt odniesienia przyjęto bowiem, że zróżnicowanie dochodów uzależnione jest od geograficznej przestrzeni zamieszkiwania. W analizie i porównaniach wykorzystano dane GUS dotyczące 16 województw Polski. Przyjęto, że makroekonomiczny schemat tworzenia PKB „przekłada się” na rozporządzalne dochody gospodarstw domowych (na poziomie mikroekonomicznym). Jak się okazuje, skala regionalna istotnie różnicuje relacje tych kategorii w Polsce, gdyż nadal wskazuje na istnienie ich relatywnie dużych odchyleń.

Abstract

The article assesses the income position of households between 2009 and 2012 on a regional scale. The fact that income inequality is dependent on the geographical area of residence serves as a analytical frame of the research. The analysis uses data on 16 voivodships provided by GUS. It was assumed that the macroeconomic GDP creation scheme “translates to” disposable household income (at the microeconomic level). It turns out, that the location of an region significantly differentiates these categories in Poland as it points out their relatively large deviations.