Współczesna użyteczność doktryny ordoliberalnej

Marcin Łuszczyk
Politechnika Opolska
Łuszczyk, Marcin (Politechnika Opolska)
Współczesna użyteczność doktryny ordoliberalnej
Contemporary usefulness of ordoliberal doctrine
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 3, s. 77-88

Słowa kluczowe

ordoliberalizm polityka gospodarcza zasady życia społecznego

Key words

ordoliberalism economic policy fundamentals of the social life

Streszczenie

Artykuł zawiera rozważania na temat współczesnej przydatności doktryny ordoliberalnej, do oceny której zastosowano analizę porównawczą wybranych doktryn ekonomicznych. Artykuł wpisuje się również w nurt poszukiwań modelu ustroju gospodarczego zapewniającego rozwój społeczno-gospodarczy w postkryzysowej rzeczywistości. Zdaniem autora, w ordoliberalizmie w stopniu najwyższym zakorzenione są podstawowe zasady życia społecznego, a te stanowią istotną determinantę jakości życia, także w wymiarze regionalnym i lokalnym.

Abstract

The article contains deliberations about the usefulness of ordoliberalism in the regional scale. A comparative analysis of contemporary economic doctrines was used for evaluation of the usefulness incorporated in the title. The article is also becoming part of a course of the search of the model of the economic system guaranteeing the social-economic development in postcrisis reality. According to of the author, in ordoliberalism fundamentals of the social life are rooted in the highest rank, and the ones constitute the essential determinant of life quality, in particular in the regional and local scale.