Rola projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji strategii rozwoju gminy

Adam Nalepka1, Joanna Węgrzyn2
1, 2 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Nalepka, Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Węgrzyn, Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Rola projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji strategii rozwoju gminy
PPPs and their role in implementing municipal development strategies
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 3, s. 89-99

Słowa kluczowe

partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) rozwój lokalny strategia rozwoju gminy proces podejmowania decyzji

Key words

public-private partnership (PPP) local development regional development strategy decision-making process

Streszczenie

W artykule dokonano analizy danych na temat projektów PPP, które zostały zainicjowane w Polsce w latach 2009–2014. Opracowane dane pozwalają zauważyć, że w Polsce inicjatywy podejmowane są przede wszystkim na poziomie lokalnym. Dlatego też celem artykułu jest zaproponowanie modelu odzwierciedlającego mechanizm, na podstawie którego gminy podejmują decyzję o przystąpieniu do wykonania danego zadania w formule PPP. Punkt wyjścia oraz tło dla podejmowanych w pracy rozważań stanowi problem niedostatku środków finansowych w samorządach w stosunku do powierzanych im zadań, postrzegany jako bariera rozwoju lokalnego.

Abstract

The article consists of two parts. Firstly, the purpose of the article is to present results of the research on PPP projects that have been initiated in Poland in 2009–2014 years. The further aim is to propose a model that reflects mechanism utilised by municipalities willing to perform their tasks under PPP project during decision process. The starting point and a background for the model is the problem of scarcity of local government financial resources in relation to their duties, that could be seen as a barrier of local development.