Grupy producentów rolnych jako forma przedsiębiorczości zespołowej rolników

Marzena Trajer1, Maja Trajer2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Trajer, Marzena; ORCID: 0000-0003-0269-4758 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Trajer, Maja (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Grupy producentów rolnych jako forma przedsiębiorczości zespołowej rolników
Agricultural producer groups as a form of team entrepreneurship
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 4, s. 129-143

Słowa kluczowe

integracja pozioma grupy producentów rolnych przedsiębiorczość zespołowa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Key words

horizontal integration agricultural producer groups team entrepreneurship Rural Development Programme

Streszczenie

W artykule omówiono grupy producentów rolnych, stanowiących jedną z form przedsiębiorczości zespołowej rolników, oraz zakres przyznawanej pomocy finansowej wspomagającej rozwój tej przedsiębiorczości, a także możliwość wsparcia finansowego dotyczącą tworzenia grup i organizacji producentów do 2020 roku. Integracja producentów rolnych bę- dzie miała w najbliższej przyszłości decydujące znaczenie dla konkurencyjności naszego rolnictwa na jednolitym rynku europejskim. W Polsce funkcjonowało, według stanu na 10 grudnia 2015 roku, 1314 grup producentów rolnych. Najwięcej (31%) grup prowadziło działalność na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich grupy producentów rolnych otrzymały na prowadzenie działalności administracyjnej i inwestycyjnej wsparcie w wysokości 782,7 mln zł. Zgodnie ze znowelizowaną we wrześniu 2015 roku ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach zadania związane z funkcjonowaniem grup producentów rolnych i ich związków powierzono Agencji Rynku Rolnego.

Abstract

The study analyzes agricultural producer groups as a form of team entrepreneurship, discussing, among others, the range of the financial aid granted – supporting the development of the entrepreneurship, and the possibilities of delivering financial assistance to the establishment of producer groups and organisations until 2020. Integration of agricultural producers in the nearest future will become a decisive factor having the influence on the competitiveness of our agriculture on the single European market. The conducted analysis reveals that there are 1,314 agricultural producer groups functioning in Poland, as of 10th December 2015. The most of them (over 30%) are functioning on the territory of the Wielkopolskie voivodship. Under Rural Development Programme the groups have been granted financial assistance in the amount of PLN 782.7 mln. Pursuant to the amended act on agricultural producer groups and their associations, the Agricultural Market Agency has been granted tasks relating to the functioning of agricultural producer groups and their associations in Poland.