Rola władz lokalnych w procesie collective learning na przykładzie samorządów gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego

Danuta Guzal-Dec
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Guzal-Dec, Danuta (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Rola władz lokalnych w procesie collective learning na przykładzie samorządów gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
The role of local authorities in the process of collective learning, as exemplified by local authorities of natural valuable areas of the Lublin Voivodeship
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 4, s. 23-31

Słowa kluczowe

czynnik wiedzy proces collective learning lokalne władze samorządowe gminy przyrodniczo cenne

Key words

factor of knowledge collective learning process local self-government authorities natural valuable municipalities

Streszczenie

Celem pracy było zdefiniowanie potencjalnej roli władz samorządowych gmin przyrodniczo cennych w procesie collective learning oraz zdiagnozowanie aktywności w tym obszarze władz samorządowych reprezentujących gminy przyrodniczo cenne województwa lubelskiego. Zdefiniowano obszary aktywności władz lokalnych w procesie collective learning, takie jak: tworzenie wiedzy indywidualnej w urzędzie gminy, synergia wiedzy indywidualnej w urzędzie gminy, tworzenie warunków do wymiany wiedzy między urzędem a podmiotami otoczenia. Wykazano, że władze samorządowe gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego w niedostatecznym stopniu wykorzystują możliwości kreowania procesu collective learning we wspieraniu zrównoważonego rozwoju lokalnego.

Abstract

The aim of the study was to: define the potential role of local municipal authorities in the process of collective learning within natural valuable areas and to diagnose the activity of local authorities representing the municipalities within the natural valuable areas of the Lublin Voivodeship in this respect. The following areas of the activity of local authorities in the process of collective learning have been defined: development of individual knowledge in municipality offices, synergy of individual knowledge in municipal offices, creating conditions for the process of knowledge exchange between the offices and the environment entities. It has been shown that local authorities of the municipalities within natural valuable areas of the Lublin Voivodeshipdo not sufficiently exploit the potential for creating the process of collective learning in fostering local sustainable development.