Czynniki determinujące skłonność do założenia własnej firmy – analiza ekonometryczna

Marek Kunasz
Uniwersytet Szczeciński
Kunasz, Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Czynniki determinujące skłonność do założenia własnej firmy – analiza ekonometryczna
Factors determining tendency for setting up one’s own company – econometric analysis
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 4, s. 57-67

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość samozatrudnienie własna firma modele logitowe

Key words

entrepreneurship self-employment own business logit models

Streszczenie

Celem pracy była analiza czynników sprzyjających prawdopodobieństwu wyboru samozatrudnienia jako docelowej formy aktywności zawodowej. W warstwie metodycznej znalazło zastosowanie instrumentarium modelowania ekonometrycznego (szacowano modele zmiennej jakościowej). Analizom poddano materiał empiryczny z badań przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych w Polsce realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim. Z przeprowadzonych badań wynika, iż czynnikiem determinującym w wyraźnie największym zakresie prawdopodobieństwo podjęcia ryzyka działalności gospodarczej przez studentów jest posiadanie interesującego pomysłu na biznes.

Abstract

The aim of the paper was analysis of the factors supporting probability of choice of selfemployment as target form of vocational activity. Econometric modelling (models of quality variable were estimated) were applied in the methodological layer. Empirical material from research on entrepreneurship conducted on the group of students of day time studies in Poland carried out by the University of Szczecin. The conducted research show that the factor, which determines in the biggest extent probability of taking up risk of one’s own business by students is having an interesting idea for running a business.