Kapitał intelektualny jako czynnik przedsiębiorczości i innowacyjności w turystyce wiejskiej

Michał Roman1, Antoni Roman2
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Wiejskie Domy Pracy Twórczej „Uroczanka” w Okopach
Roman, Michał; ORCID: 0000-0003-3596-2587 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Roman, Antoni (Wiejskie Domy Pracy Twórczej „Uroczanka” w Okopach)
Kapitał intelektualny jako czynnik przedsiębiorczości i innowacyjności w turystyce wiejskiej
Intellectual capital as a factor of entrepreneurship and innovation in rural tourism
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 4, s. 81-93

Słowa kluczowe

kapitał intelektualny przedsiębiorczość innowacyjność turystyka wiejska

Key words

intellectual capital entrepreneurship innovation rural tourism

Streszczenie

Celem artykułu było przedstawienie kategorii kapitału intelektualnego, stanowiącego główny czynnik przedsiębiorczości i innowacyjności w turystyce wiejskiej. O znaczeniu przedsiębiorczości jako aktywie niematerialnym i o jej uruchomieniu decydują nakłady inwestycyjne poniesione nie tylko w zasoby materialne, lecz także w kapitał intelektualny, który docelowo może determinować wzrost wartości podmiotu gospodarczego. Kapitałem intelektualnym w turystyce wiejskiej są niematerialne zasoby procesu wytwarzania i realizacji produktu turystycznego (oferty turystycznej), stanowiące tajemnicę wiejskiego podmiotu gospodarczego.

Abstract

The aim of the article was to present the category of intellectual capital, which is the main factor of entrepreneurship and innovation in rural tourism. The importance of entrepreneurship as immaterial the asset and its mobilized capital expenditures incurred not only material resources, but also in intellectual capital, which ultimately may determine an increase in the value of the trader. Intellectual capital in rural tourism are the intangible resources of the manufacturing process and implementation of the tourist product (tourist offer), representing the mystery of rural economic entity.