Wykorzystanie technologii IT przez członków grup producentów rolnych trzody chlewnej

Leszek Sieczko
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Sieczko, Leszek; ORCID: 0000-0002-9325-643X (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wykorzystanie technologii IT przez członków grup producentów rolnych trzody chlewnej
Use of IT technology by members of groups agricultural producers of pigs
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015, vol., nr 4, s. 95-104

Słowa kluczowe

producenci trzody chlewnej zrzeszenie branżowe technologie informacyjne wykorzystanie Internetu badanie ankietowe

Key words

pig producers trade association information technology Internet use survey

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego dotyczącego wykorzystania technologii IT przez rolników zrzeszonych w grupy producentów rolnych trzody chlewnej. Wyniki wskazują wysoki poziom wyposażenia rolników w komputery i dostęp do Internetu. Zrzeszeni rolnicy w dużym stopniu wykorzystują przelewy bankowe i dokonują zakupów w sieci. W pracy wskazano także źródła oraz częstości pozyskiwania informacji w Internecie.

Abstract

The paper presents the results of a survey on the use of IT technology by farmers affiliated to the pig producer groups. The results indicate a high level of equipment farmers with computers and Internet access. Farmers affiliated with group of agricultural producers at a high level use bank transfers and purchases in the network. The study also identified the source and frequency of obtaining information on the Internet.