Konkurencyjność regionu turystycznego w teorii eko

Michał Roman
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Roman, Michał; ORCID: 0000-0003-3596-2587 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Konkurencyjność regionu turystycznego w teorii eko
The competitiveness of the tourist region in economic theory
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 5, s. 107-120

Słowa kluczowe

ekonomia konkurencyjność region turystyka turystyka wiejska

Key words

economy competitiveness region tourism rural tourism

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie istoty konkurencyjności regionu turystycznego w teorii ekonomii. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na konkurencyjność turystyki wiejskiej. Konkurencyjność pochodzi od konkurencji stanowiącej podstawowe zjawisko gospodarki rynkowej. Tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności turystyki wiejskiej regionu związane jest ze wzrostem skłonności i zdolności do oszczędności oraz akumulacji podmiotów turystycznych na wsi, a także efektywnego wykorzystania poczynionych inwestycji na drodze realizacji postępu technicznego. Dzięki temu można osiągnąć w perspektywie długofalowej wzrost konkurencyjności, wzrost poziomu dochodów, zatrudnienia i poprawę zamożności społeczności wiejskiej.

Abstract

The purpose of the article is to present the essence of competitiveness of the tourist region in economic theory. The study drew particular attention to the competitiveness of rural tourism. Competitiveness comes from the competition which is the basic phenomenon of the market economy. Creating conditions to increase the competitiveness of rural tourism in the region is associated with an increase in the propensity and ability to accumulate savings and tourism entities in the country and effective use of the investments made towards the implementation of technological progress. Because of that, the long term increase competitiveness, increase incomes, employment and enhanced prosperity of rural communities can be achieved.