Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego

Jan Zawadka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zawadka, Jan; ORCID: 0000-0003-1979-0607 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego
Tourist attractiveness of selected countries of the Mediterranean Basin
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 5, s. 149-157

Słowa kluczowe

atrakcyjność turystyczna kraje śródziemnomorskie walory turystyczne infrastruktura turystyczna dostępność komunikacyjna

Key words

attractive tourist destination the Mediterranean countries tourist attractions tourism infrastructure transport accessibility

Streszczenie

Celem pracy jest ukazanie atrakcyjności turystycznej wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego, którymi są Hiszpania, Francja, Włochy oraz Turcja, jako państw o największej liczbie turystów międzynarodowych w ostatnich latach. Oceny atrakcyjności turystycznej tych krajów dokonano na podstawie analizy takich elementów, jak: przyrodnicze oraz antropogeniczne walory turystyczne, infrastruktura turystyczna oraz dostępność komunikacyjna. Rozpoznano także opinie na temat możliwości wypoczynku i uprawiania turystyki kwalifikowanej w tych destynacjach.

Abstract

The aim of this study is to show the tourist attractiveness of some Mediterranean countries, which are Spain, France, Italy and Turkey, as a country with the highest number of international tourist arrivals in recent years. Evaluation of tourist attractiveness of these countries is based on the evaluation of such elements as: natural and anthropogenic tourist attractions, tourist infrastructure and transport accessibility. Also recognized opinions about the opportunities for rest and qualified tourism in these destinations.