Marketing ekologiczny w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego – ocena aktywności lokalnych władz samorządowych

Danuta Guzal-Dec
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Guzal-Dec, Danuta (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Marketing ekologiczny w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego – ocena aktywności lokalnych władz samorządowych
Ecological marketing in the development of environmentally valuable areas in Lublin voivodeship – assessment of the activity of local self-government authorities
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 5, s. 17-27

Słowa kluczowe

marketing ekologiczny marka promocja ekologiczna zrównoważony rozwój

Key words

ecological marketing brand ecological promotion sustainable development

Streszczenie

Celem pracy jest określenie roli i aktywności samorządów gminnych w kreowaniu rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego w aspekcie stosowania narzędzi marketingu ekologicznego. Realizacji celu służyła analiza literatury przedmiotu, dokumentów oraz analiza wyników badań przeprowadzonych w 2013 roku w 30 gminach z grupy o najwyższym poziomie cenności ekologicznej w województwie lubelskim. W ramach badań terenowych zrealizowano wywiady z wójtami/burmistrzami oraz pracownikami urzędów gmin ds. ochrony środowiska. Wykazano, że aktywność marketingowa dotyczy głównie działań w zakresie promocji ekologicznej. Aktywność marketingowa samorządów wymaga zwiększenia. Mimo ogólnie niskiego poziomu aktywności marketingowej wskazano przykłady dobrych praktyk w tym obszarze. Opracowanie przygotowano w ramach projektu badawczego 2011/01/D/HS4/03927 pt. „Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Abstract

The aim of the study is to determine the role and activities of local governments in creation of the sustainable development on environmentally valuable areas of the Lublin voivodeship in terms of the use of environmental marketing tools. The aim was to be achieved with literature and documents analysis, and empirical studies. The survey area consisted of 30 municipalities from the group with the highest environmental value in the Lublin voivodeship. A diagnostic survey, using an interview questionnaire addressed to the heads of municipalities and municipal employees for environmental protection, was used. It has been shown that the marketing activity consists mainly in the field of promotion. Marketing activity undertaken by local governments requires intensification. Despite the generally low level of marketing activity identified examples of good practice in this area. The article was prepared within the research project 2011/01/D/HS4/03927 entitled: “Ecological conditions and factors of development of economic functions in natural valuable areas of the Lubelskie voivodship” funded by the National Science Centre.