Uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu częstochowskiego

Judyta Kabus1, Joanna Nowakowska-Grunt2
1, 2 Politechnika Częstochowska
Kabus, Judyta (Politechnika Częstochowska)
Nowakowska-Grunt, Joanna (Politechnika Częstochowska)
Uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu częstochowskiego
Determinants of local development: a case study of the częstochowa district
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 5, s. 39-47

Słowa kluczowe

zarządzanie samorządowe strategie zarządzania rozwój lokalny powiat zarządzanie

Key words

management of local government management strategies local development district management

Streszczenie

W artykule omówiono zagadnienia związane z rozwojem lokalnym, takie jak: definiowanie i określanie skali lokalnej oraz ich powiązań, rozwój lokalny, zarządzanie rozwojem lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwojowych. Celem artykułu jest scharakteryzowanie strategii rozwoju lokalnego na przykładzie planowania rozwoju lokalnego przez władze powiatu częstochowskiego. Opisano podstawowe zagadnienia związane z rozwojem lokalnym i przedstawiono charakterystykę omawianego powiatu, aby ukazać jego specyfikę. Podejmując tę problematykę, zwrócono uwagę na systemowe ujęcie powiatu i podejmowane w nim strategie zarządzania, które mają doprowadzić do poprawy standardów życia społeczności lokalnej.

Abstract

The article contains a discussion of issues related to local development, such as defining and local scale and their relationships, local development, management of local development with particular emphasis on development strategies. The purpose of this article is to present the management of local development on the example of the strategy undertaken in the district of Czestochowa. At the beginning of the study, we attempted to describe the basic issues related to local development then presented the characteristics of this county, to show its specificity. In discussing these issues, we drew attention to the systemic approach taken by the county and its management strategies, which aim to improve the living standards of the local community.