Informacja źródłem przewag konkurencyjnych w turystyce

Mariusz Kosieradzki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kosieradzki, Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Informacja źródłem przewag konkurencyjnych w turystyce
Information as the source of competitive advantage in tourism
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 5, s. 61-70

Słowa kluczowe

informacja informacja w turystyce konkurencja przewagi konkurencyjne

Key words

information tourist information competition comperative advantages

Streszczenie

Celem artykułu jest zdefiniowanie innych niż konwencjonalne sposobów informowania o walorach i atrakcjach turystycznych oraz wskazanie informacyjnych źródeł budowania konkurencyjności. W związku z tym przedstawiono wybrane aspekty podróży i turystyki w perspektywie nauk społecznych, znaczenie informacji w rozwoju rynku turystycznego i źródła przewag konkurencyjnych w obszarze informacji. Podkreślono, że o przewagach konkurencyjnych informacji w turystyce decyduje między innymi: różnicowanie informacji, informacja wyprzedzająca, atrakcyjna wizualizacja eksponująca atrakcje turystyczne, informowanie w mediach społecznościowych, wykorzystywanie marketingu szeptanego, niekonwencjonalne informowanie w mediach masowych.

Abstract

The aim of the article is to define other than conventional forms of providing information about tourist destinations and attractions as well as to indicate sources of information useful in building competitiveness. Thus, the paper presents the chosen aspects of travel and tourism in the perspective of social sciences, discusses the role of information in the development of travel market and the sources of competitive advantages. It concludes that competitive advantage is attributed to such factors as: differentiation of information, advance tourist information, attractive visualization of tourist sites and attractions, marketing utilizing social networking sites, word of mouth marketing and unconventional information about tourist destinations and attractions provided in mass media.