Wybrane aspekty rozwoju turystyki city break na przykładzie Warszawy

Katarzyna Gralak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Gralak, Katarzyna; ORCID: 0000-0001-7317-7833 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wybrane aspekty rozwoju turystyki city break na przykładzie Warszawy
Selected aspects of city break travel on Warsaw example
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 6, s. 23-34

Słowa kluczowe

turystyka miejska city break potencjał turystyczny Warszawa

Key words

city tourism city break tourism potential Warsaw

Streszczenie

Artykuł analizuje zjawisko podróży typu city break, a w szczególności charakterystyczne dla tej formy podróży cechy oraz czynniki, które wpłynęły na jego rozwój. Głównym miastem krótkich pobytów turystycznych w Polsce oprócz Krakowa jest Warszawa, lecz dynamicznie rośnie znaczenie miast położonych poza stolicą, głównie Gdańska, Poznania i Wrocławia. W pracy przedstawiono czynniki warunkujące rozwój turystyki city break oraz elementy potencjału turystycznego Warszawy, umożliwiające rozwój tej formy turystyki w mieście.

Abstract

The article study the phenomenon of city break travel, in particular characteristic of this form of travel features and the factors that influenced its development. The main city break travel place in Poland, besides Kraków, is Warsaw, but the growing importance of cities located outside the capital, especially Gdansk, Poznan and Wroclaw. The paper presents the factors influencing the development of tourism city break and elements of the tourism potential of Warsaw, enabling the development of this form of tourism in the city.