Przedsiębiorczość jako istotna cecha w tworzeniu produktów turystyki wiejskiej

Anna Jęczmyk1, Magdalena Maćkowiak2
1, 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Jęczmyk, Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Maćkowiak, Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Przedsiębiorczość jako istotna cecha w tworzeniu produktów turystyki wiejskiej
Entrepreneurship as an important feature in creating rural tourism products
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 6, s. 35-45

Słowa kluczowe

turystyka wiejska przedsiębiorczość produkt turystyczny

Key words

rural tourism entrepreneurship tourism product

Streszczenie

Celem artykułu jest pokazanie związku pomiędzy postawą przedsiębiorczą osób podejmujących działalność gospodarczą w zakresie turystyki wiejskiej a budowaniem produktów turystycznych. Przygotowanie oferty, która zyska uznanie wymagających turystów, jest związane z wykorzystaniem potencjału przedsiębiorczego osoby ją tworzącej i danego obszaru recepcyjnego.

Abstract

The aim of the article is to show the relationship between the entrepreneurial attitude of individuals undertaking economic activity in the rural tourism, and building tourism products. Preparing tourist offer that will gain appreciation of demanding tourists, is associated with the use of the entrepreneurial potential of the person creating it, and the reception area.