Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce

Ewa Stawicka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Stawicka, Ewa; ORCID: 0000-0003-0314-4942 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce
Aspect of social responsibility in tourism
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 6, s. 88-111

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność turystyka interesariusz konkurencyjność

Key words

social responsibility tourism stakeholder competitiveness

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono zagadnienie społecznej odpowiedzialności w branży turystycznej. Podkreślono szczególną rolę interesariuszy – konsumentów/klientów w kreowaniu zmian na rynku turystycznym. Szczególną uwagę zwrócono na powszechność i popularność zagadnienia społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest przedstawienie dobrych praktyk w turystyce i hotelarstwie jako przykładów budowania zaufania do konsumentów/klientów oraz realizowania długotrwałej przewagi konkurencyjnej zgodnej ze strategią zrównoważonego rozwoju.

Abstract

The paper presents the issue of social responsibility in the tourism industry. It stressed the special role of stakeholders – consumers / customers in creating changes in the market. Particular attention was paid to the issues of universality and popularity of social responsibility and sustainable development. The aim of the article was to present the best practices in the tourism and hotel industry as examples to build confidence in consumers / customers and to implement the long-term competitive advantage.