Turystyka naukowa jako specyficzna forma rynku spotkań biznesowych czy nowy rodzaj turystyki

Sofiia Sokolova
Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa
Sokolova, Sofiia; ORCID: 0000-0002-0563-4657 (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa)
Turystyka naukowa jako specyficzna forma rynku spotkań biznesowych czy nowy rodzaj turystyki
Scientific tourism as a specific form of market business meetings or a new kind of tourism?
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol., nr 6, s. 89-98

Słowa kluczowe

turystyka naukowa program naukowy staż naukowy konferencja kongres

Key words

scientific tourism scientific program scientific training conference congress

Streszczenie

W artykule zaprezentowano analizę pojęcia „turystyka naukowa”. Chociaż aktywność tego typu towarzyszy człowiekowi od dawna, to jej zdefiniowanie nie jest proste, a próby w tym zakresie podejmowane w nielicznych opracowaniach kończą się dość rozbieżnymi konkluzjami. Przedstawiono także autorskie pojmowanie pojęcia „turystyka naukowa”, opartego na refleksji naukowej, jak również na własnych doświadczeniach autorki zdobyte podczas organizowania programów naukowo-turystycznych. W artykule zawarto również wzory autorskich programów aktywności grupowej i indywidualnej z zakresu turystyki naukowej.

Abstract

The article presents an analysis of the term “scientific tourism”. Although this type of activity is accompanied by a man for a long time, then it is not easy to define, and attempts in this field ends quite divergent conclusions. Also shows authors understanding of the term “scientific tourism”, based on a scientific reflection, as well as the author’s own experience gained in organizing scientific trips. The article also includes models original programs of activity group and individual in the field of scientific tourism.