Trendy projektowe w prezentacji gospodarstwagroturystycznych w Internecie

Karol Król
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Król, Karol; ORCID: 0000-0003-0534-8471 (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Trendy projektowe w prezentacji gospodarstwagroturystycznych w Internecie
Design trends in presentation of agrotouristic farms in the Internet
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 7, s. 37-47

Słowa kluczowe

promocja agroturystyki projekt graficzny trendy projektowe witryny responsywne hero image

Key words

promotion of agrotourism graphic design design trends responsive websites heroimage

Streszczenie

Celem pracy było rozpoznanie formy graficznej (projektowej), jaką najczęściejprzyjmują witryny internetowe gospodarstw agroturystycznych. W pracy postawiono pytaniebadawcze, czy najnowsze trendy projektowe znajdują zastosowanie w projektach takich witryn.Badaniom inspekcyjnym poddano 282 witryny obiektów, które zadeklarowały, że prowadządziałalność agroturystyczną. W trakcie badań inspekcyjnych weryfikowano występowaniekoncepcji projektowych, m.in.: responsive web design, one-page, long-page, flat design, materialdesign, a także hero image.W zbiorze badanych witryn nie odnotowano ani jednej utworzonej w koncepcji flat design lubmaterial design. Najpopularniejszym rozwiązaniem projektowym była tzw. karuzela obrazów.Tylko jedną witrynę oceniono jako zgodną z trendem one-page design. Nieco większą popularnościącieszyły się koncepcje responsywności oraz hero image. Witryny z badanego zbioru byływ większości wykonane w klasyczny, zachowawczy sposób, według standardów projektowychz lat 2008–2012.

Abstract

The aim of the paper was to recognize the graphic (design) form taken most frequently bythe websites of agrotouristic farms and whether the newest design trends are applied in designs ofsuch websites. 282 websites were subject to the inspective surveys, which declared that they are conductingagritourism activities. Occuring design concepts such as: responsive web design, one-page,long-page, flat design, material design and hero image were verified during the tests.Not one flat design or material design created in the concept were noted in the set of the surveyedwebsites. The most popular design solution was so called a carousel of images. Only one website wasestimated as compatible with the trend called one-page design. Concepts of responsiveness as wellas hero image were slightly more popular. The websites from the tested set were mostly performed ina classic, conservative way according to the design standards from the years 2008–2012.

Cytowania

 1. Adams C.: Resolution dependent layout: Varying layout according to browser width. The Man in Blue, 2004, https://goo.gl/rPBUeW (dostęp: 11.10.2017).
 2. Balińska A.: Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-gospodarczych – rzeczywisty i potencjalny popyt turystyczny mieszkańców wsi, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014, 101(2).
 3. Chabior B.: Rynek marketingu mobilnego, Raport Interaktywnie.com: Marketing Mobilny, 2016, https://goo.gl/s1ouo7 (dostęp: 05.09.2017).
 4. Djamasbi S., Siegel M., Tullis T.: Generation Y, web design, and eye tracking, International Journal of Human-Computer Studies 2010, 68(5).
 5. Garnik I., Basińska B.: Pomiar wiarygodności internetowych serwisów handlowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie 2011, 56.
 6. Granos D.: 5 obowiązujących trendów w projektowaniu stron, Raporty interaktywnie.com – Projektowanie stron WWW 2016, https://goo.gl/Y6dk4C (dostęp: 05.09.2017).
 7. Jaska E.: Wpływ reklamy na postawy konsumentów jako element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Handel Wewnętrzny 2015, 1(354).
 8. Kosmaczewska J.: Witryna internetowa jako narzędzie kreowania konkurencyjności w agroturystyce, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 2010, 9(4).
 9. Król K.: Domena internetowa w promocji gospodarstw agroturystycznych, Turyzm 2017, 27.
 10. Król K.: Konwersja celu w internetowej sprzedaży produktów turystyki wiejskiej, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings 2017, 2.
 11. Król K., Bedla D.: Ocena wykorzystania technologii responsywności w projektach witryn internetowyc gospodarstw agroturystycznych, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings 2015, 3.
 12. Król K., Halva J.: Measuring efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia [Pomiar efektywności witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych z Polski i Słowacji], Economic and Regional Studies 2017, 10(2).
 13. Król K., Wojewodzic T.: Strona internetowa źródłem przewagi konkurencyjnej gospodarstwa agroturystycznego, Wieś i Doradztwo 2006, 1–2(45–46).
 14. Król K., Zdonek D., Gorzelany J.: Wartość informacyjna domeny internetowej, Marketing i Rynek 2017, 3.
 15. Krzepicka A.: Opakowania w oczach polskiego konsumenta, Raport Opakuj to! – Rola Designu w Projektowaniu Opakowań, TB Print 2013.
 16. Krzyżanowska K.: Tendencje zmian w działaniach informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej i ich skuteczność, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2014, 107.
 17. Krzyżanowska K.: Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2014, 3(27).
 18. Krzyżanowska K., Wojtkowski R.: Rola internetu w promocji usług agroturystycznych, Economic and Regional Studies 2012, 5(1).
 19. Marcotte E.: Responsive web design. A List Apart 2010, https://goo.gl/4UPW1j (dostęp: 11.10.2017).
 20. Piasecki M.: Czy projektowanie witryny to działalność artystyczna?, [w:] C. Danilowicz (red.), Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
 21. Pisarek M., Bienia B., Brągiel E., Dykiel M.: Wykorzystanie Internetu w promocji wiejskiej bazy noclegowej w woj. podkarpackim, [w:] K. Krzyżanowska (red.), Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
 22. Rynkiewicz M.: 14 trendów w projektowaniu stron www, Raporty interaktywnie.com – Projektowanie stron WWW 2015, https://goo.gl/F82f8v (dostęp: 09.10.2017).
 23. Sieczko A., Sieczko L.: Dystrybucja usług agroturystycznych poprzez portal aukcyjny Allegro. pl, Turystka i Rozwój Regionalny 2014, 1.
 24. Sikora J., Wartecka-Ważyńska A.: Reklama internetowa w promocji ruchu turystycznego na wsi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2016, 1(33).
 25. Sikorski M.: Usługi on-line: jakość, interakcje, satysfakcja klienta, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2012.
 26. Smaga M.: Polskie strony www na trzy z plusem. W czym jesteśmy dobrzy, a co do poprawy?, Raporty interaktywnie.com – Projektowanie stron WWW 2015, https://goo.gl/F82f8v (dostęp: 09.10.2017).
 27. Stepaniuk K.: Wpływ wybranych narzędzi promocji internetowej na poziom zainteresowania ofertą gospodarstw agroturystycznych – studium przypadku, Turystyka i Rozwój Regionalny 2014, 1.
 28. Tulibacka A.: Trendy w projektowaniu stron internetowych – drugi kwartał 2017, Grafmag 2017, https:// goo.gl/rgxsd7 (dostęp: 11.10.2017).
 29. Tyrka M.: Jak pobudzić swoją kreatywność, Raport Opakuj to! – Rola Designu w Projektowaniu Opakowań, TB Print 2013.
 30. Wojciechowska J.: Fakty i mity o polskiej agroturystyce w aspekcie procesu komunikacji, [w:] K. Krzyżanowska (red.), Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
 31. Wrona K.: Identyfikacja wizualna – jej rola w kształtowaniu świadomości marki oraz komunikacji marketingowej, Prace Instytutu Lotnictwa 2012, 1(222).
 32. Zawadka J.: Ewolucja działalności agroturystycznej w Polsce i typologia wiejskich gospodarstw turystycznych, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 2010, 9(4).