Questing jako innowacyjny produkt turystyczny

Dorota Mączka1, Agnieszka Kozak2
1, 2 Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Mączka, Dorota (Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Kozak, Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Questing jako innowacyjny produkt turystyczny
Questing as aninnovative tourist product
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 7, s. 49-59

Słowa kluczowe

innowacje questing szlak questingowy

Key words

innovation questing quest trawel

Streszczenie

Questing jako forma zwiedzania oraz metoda w edukacji regionalnej został zastosowanypo raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w połowie lat 90. XX w.W Polsce questing i szlaki questingowe są rozwiązaniem stosunkowo nowym. Jest to zabawa,aktywność, atrakcja, która zjednuje sobie coraz więcej zwolenników. Dostępna jest dla wszystkich,gdyż nie wymaga sprzętu ani nakładów finansowych. W zamian dostarcza wiedzy, emocjii rozrywki. Questing sprawdza się w środowisku kulturowym i przyrodniczym, w mieście i nawsi, wszędzie tam, gdzie znajduje się coś ciekawego, nieznanego, a jednocześnie dostępnegodla poszukujących. Celem artykułu jest przedstawienie questingu jako innowacyjnego produktuturystycznego tworzonego głównie na podstawie dziedzictwa kulturowego zarówno w miastach,jak i na obszarach wiejskich.

Abstract

Questing as a form of sightseeing and method in regional education was first used in theUnited States in the mid 90 s. The questing in Poland and questing trailsare relatively new option. Thisis a fun activity, an attraction that at tractsmore and more followers. It is available to every onebecauseitdoesnot requireany equipment or financial resources. In return, it provides knowledge, excitementand entertainment. Questing works in a cultural and natural environment, in the city and in thecountryside, where there is something interesting, unknown and yetaccessible to the seekers. The aimof the article is to present questing as aninnovative tourist product, mainlybased on cultural heritage,both in cities and in ruralareas.

Cytowania

  1. Droba G., Przepióra S.: Potencjał gier miejskich i questingu jako narzędzie marketingu terytorialnego – analiza na przykładzie Rzeszowa, Modern Management Review MMR 2014, vol. 19, 21.
  2. Gołoś G.: Questing i gry terenowe jako atrakcyjne rekreacyjno-edukacyjne formy aktywności na terenach leśnych, Studia i Materiały CEPL 2013, r. 15. z. 34(1).
  3. Jurek M.: Ekoquest – współczesna forma edukacji. Poradnik dla nauczycieli i edukatorów, Wydawnictwo Fundacja alter eko, Warszawa 2014.
  4. Kazior B.: Questing – Nowa metoda odkrywania dziedzictwa miejsca, [w:] D. Zaręba (red.), Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk, Wydawnictwo Fundacja Fundusz Partnerstwa, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2008.
  5. Mokras-Grabowska J.: Turystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje, [w:] B. Włodarczyk, A. Stasiak, J. Śledzińska (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2015.
  6. Pawłowska A.: Questing jako innowacja w turystyce kulturowej, Turystyka Kulturowa 2014, 1.
  7. Pietrzak-Zawadka J., Zawadka J.: Wykorzystanie questingu w edukacji przyrodniczej na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie województwa podlaskiego, Studia i Materiały CEPL 2015, r. 17. z. 43(2).
  8. Stasiak A., Włodarczyk B.: Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki, [w:] B. Włodarczyk, A. Stasiak, J. Śledzińska (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2015.
  9. Warcholik W., Leja K.: Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, Studia Geographica III, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2012.
  10. Wilczyński Ł.: Questing – nowy trend w turystyce, [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak., J. Latosińska (red.), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Wydawnictwo Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2012.