Uczestnictwo w imprezach biegowychjako forma rekreacji ruchowej

Anna Parzonko1, Martyna Szuba
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ,
Parzonko, Anna; ORCID: 0000-0002-2370-8154 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Szuba, Martyna
Uczestnictwo w imprezach biegowychjako forma rekreacji ruchowej
Participation in sport tourism running events as a form of physical recreation
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 7, s. 61-70

Słowa kluczowe

turystyka biegowa biegacz amator imprezy biegowe

Key words

sport tourism running tourism amateur runner running events

Streszczenie

Celem opracowania była próba zdefiniowania pojęcia turystyki biegowej orazpoznanie motywów, jakimi kierują się amatorzy biegania w swoich decyzjach o uczestnictwiew imprezach biegowych oraz kryteriów decydujących o wyborze konkretnego biegu. Wyjaśnionopojęcie turystyki biegowej oraz zaprezentowano związki istniejące między bieganiemamatorskim a turystyką. Na podstawie analizy pozyskanego za pomocą ankiety materiału empirycznegostwierdzono, że wielu biegaczy amatorów bierze udział w imprezach biegowych niepo to, by walczyć o wynik czy poznawać nowe miejsca, lecz dla dobrej zabawy, atmosfery orazmożliwości ciekawego spędzenia wolnego czasu wśród ludzi o podobnych zainteresowaniach.Czynnikiem wpływającym w największym stopniu na atrakcyjność imprezy biegowej jest cenawpisowego, dostępność komunikacyjna i rodzaj biegu.

Abstract

This study attempts to define the concept of running tourism and investigate the motives ofrunning enthusiasts behind their decisions to participate in running events and the criteria for choosinga particular event. The paper discusses the concept of running tourism and relationships betweenamateur running and tourism. The analysis of empirical material obtained in a survey showed thatmany amateur runners take part in running events not to fight for the best result or travel to newplaces but for fun, atmosphere and recreation with people sharing similar interests. The factors thathave the greatest impact on the perceived attractiveness of a running event include: entry fee, accessibilityof the place and type of running.

Cytowania

 1. Balińska A., Sieczko A., Zawadka J.: Turystyka. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
 2. Dzięgiel A., Lubowiecki-Vikuk A.P.: Imprezy biegowe jako specyficzny rodzaj wydarzeń sportowych, Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacji 2013, 12(2).
 3. Galloway J.: Bieganie metodą Gallowaya, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.
 4. Gaworecki W.W.: Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 5. Kasperska E., Kasperski M.: Ekonomiczne aspekty turystyki biegowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 853, Ekonomiczne problemy turystyki 2015, 2(30).
 6. Kostrzewa L., Misiołek E., Skarbowska A.: Turystyka biegowa w Polsce według opinii uczestników biegów masowych, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2014, 45.
 7. Największe biegi w Polsce w 2015 roku – statystyki, http://www.runners-word.pl/szukaj/największe biegi w Polsce (dostęp: 17.04.2017).
 8. Raport Narodowy Spis Biegaczy, http://polskabiega.sport.pl (dostęp: 2.03.2016).
 9. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. z 2009 r. nr 63, poz. 604.
 10. Wawrzyniak Z. i in.: Projekt: bieganie, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2015.
 11. Zawadzki P.: Masowe imprezy biegowe jako element promocji regionów turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015, 379.