Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu jako destynacjagospodarstw domowych

Agnieszka Siedlecka1, Marta Guziuk2
1, 2 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Siedlecka, Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Guziuk, Marta (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu jako destynacjagospodarstw domowych
The Landscape Park the Bug River Gorge of Podlasie as a destinationfor households
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 7, s. 99-108

Słowa kluczowe

gospodarstwo domowe czas wolny turystyka krajobraz

Key words

household free time tourism landscape

Streszczenie

Wśród wielu funkcji jakie pełnią gospodarstwa domowe, można wymienić międzyinnymi funkcję mającą na celu zagospodarowanie czasu wolnego poszczególnych jegoczłonków. Metoda i narzędzia pozwalające na realizację tej funkcji oraz sam fakt ilości czasuwolnego wpływają na jakość życia. W dużej mierze możliwości zagospodarowania czasuwolnego zależą od poziomu osiąganych dochodów w gospodarstwie, jego sytuacji ekonomicznej.Obszar Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu to jeden z celów podróżyna tereny wschodniej Polski. Celem artykułu jest określenie głównych czynników determinującychpodejmowanie aktywności turystycznej oraz ocena czynników wpływających, zdaniemrespondentów, na atrakcyjność turystyczną tego parku. Postawiono hipotezę, iż w opiniiusługobiorców najważniejszym czynnikiem jest położenie w pobliżu stadniny koni w JanowiePodlaskim. Dla realizacji celu i weryfikacji postawionej hipotezy przeprowadzone zostały badaniaankietowe na grupie 103 kierowników gospodarstw domowych korzystających z usługturystycznych na tym terenie w okresie kwiecień–czerwiec 2017 roku.

Abstract

Among many functions of households there can be indicated the function aimed at managementof free time of their members. The method and the tools that allow for this function and thefact that they have a certain amount of free time affect the quality of life. The options of spendingfree time are highly dependent on the level of household’s income, its economic situation. One of thedestinations of trips to the Eastern Poland is the virgin area of the Landscape Park the Bug River Gorgeof Podlasie. The aim of the paper is to identify the main determinants of tourist activity and the factorsinfluencing the tourist attractiveness of the Landscape Park the Bug River Gorge of Podlasie onthe basis of respondents’ opinions. There was made a hypothesis that in the opinion of customers themost important factor is the location in the vicinity of the Horse Stud in Janów Podlaski. To accomplishsuch a goal and verify the hypothesis, the survey was conducted on a group of 103 household managersusing tourist services in this area in the period from April to June 2017.

Cytowania

 1. Balińska A.: Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-gospodarczych – rzeczywisty i potencjalny popyt turystyczny mieszkańców wsi, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014, t. 101, z. 2.
 2. Dąbrowska A.: Przemiany w strukturze konsumpcji i ich uwarunkowania, [w:] Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 3. Gołembski G. (red.): Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 2002.
 4. Grotowska S.: Turystyka religijna osób starszych w Polsce – próba analizy jakościowej, Turystyka Kulturowa 2017, 3.
 5. Gutkowska K., Murawska A.: Zagospodarowanie czasu wolnego w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych, Polityka społeczna 2011, 8.
 6. http://www.janow.arabians.pl (dostęp: 30.10.2017).
 7. http://www.parki.lubelskie.pl (dostęp: 30.10.2017).
 8. https://mazowsze.szlaki.pttk.pl (dostęp: 30.10. 2017).
 9. Kozera A., Stanisławska J., Głowicka-Wołoszyn R.: Segmentacja gospodarstw domowych według wydatków na turystykę zorganizowaną, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014, 328.
 10. Kozioł L.: Typologia czynników motywujących do podróżowania, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2012, t. 20, 1.
 11. Michałowski K., Kozak A.: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu, Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, Problemy Ekologii Krajobrazu 2010, t. 27.
 12. Niemczyk A., Sewery R.: Aktywność turystyczna Polaków w zakresie wyjazdów zagranicznych w latach 2006–2009, [w:] W. Żukow, R. Muszkieta, M. Napierała, M. Barczak (red.), Stan i rozwój regionalnej turystyki, rekreacji i rehabilitacji, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010.
 13. Przecławski K.: Turystyka, [w:] Z. Krawczyk (red.), Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. Kultura fizyczna – sport, Wydawnictwo Instytut Kultury, Warszawa 1997.
 14. Siedlecka A.: Środowiskowe aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska 2015.
 15. Skrzypek E.: Czynniki kształtujące jakość życia, http://idn.org.pl/Lodz/Mken/Mken%202001/Referaty%202001/14.pdf (dostęp: 19.11.2017).