Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu jako destynacja gospodarstw domowych

Agnieszka Siedlecka1, Marta Guziuk2
1, 2 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Siedlecka, Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Guziuk, Marta (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu jako destynacja gospodarstw domowych
The Landscape Park the Bug River Gorge of Podlasie as a destination for households
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 7, s. 99-108

Słowa kluczowe

gospodarstwo domowe czas wolny turystyka krajobraz

Key words

household free time tourism landscape

Streszczenie

Wśród wielu funkcji jakie pełnią gospodarstwa domowe, można wymienić między innymi funkcję mającą na celu zagospodarowanie czasu wolnego poszczególnych jego członków. Metoda i narzędzia pozwalające na realizację tej funkcji oraz sam fakt ilości czasu wolnego wpływają na jakość życia. W dużej mierze możliwości zagospodarowania czasu wolnego zależą od poziomu osiąganych dochodów w gospodarstwie, jego sytuacji ekonomicznej. Obszar Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu to jeden z celów podróży na tereny wschodniej Polski. Celem artykułu jest określenie głównych czynników determinujących podejmowanie aktywności turystycznej oraz ocena czynników wpływających, zdaniem respondentów, na atrakcyjność turystyczną tego parku. Postawiono hipotezę, iż w opinii usługobiorców najważniejszym czynnikiem jest położenie w pobliżu stadniny koni w Janowie Podlaskim. Dla realizacji celu i weryfikacji postawionej hipotezy przeprowadzone zostały badania ankietowe na grupie 103 kierowników gospodarstw domowych korzystających z usług turystycznych na tym terenie w okresie kwiecień–czerwiec 2017 roku.

Abstract

Among many functions of households there can be indicated the function aimed at management of free time of their members. The method and the tools that allow for this function and the fact that they have a certain amount of free time affect the quality of life. The options of spending free time are highly dependent on the level of household’s income, its economic situation. One of the destinations of trips to the Eastern Poland is the virgin area of the Landscape Park the Bug River Gorge of Podlasie. The aim of the paper is to identify the main determinants of tourist activity and the factors influencing the tourist attractiveness of the Landscape Park the Bug River Gorge of Podlasie on the basis of respondents’ opinions. There was made a hypothesis that in the opinion of customers the most important factor is the location in the vicinity of the Horse Stud in Janów Podlaski. To accomplish such a goal and verify the hypothesis, the survey was conducted on a group of 103 household managers using tourist services in this area in the period from April to June 2017.

Cytowania

 1. Balińska A.: Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-gospodarczych – rzeczywisty i potencjalny popyt turystyczny mieszkańców wsi, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014, t. 101, z. 2.
 2. Dąbrowska A.: Przemiany w strukturze konsumpcji i ich uwarunkowania, [w:] Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 3. Gołembski G. (red.): Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 2002.
 4. Grotowska S.: Turystyka religijna osób starszych w Polsce – próba analizy jakościowej, Turystyka Kulturowa 2017, 3.
 5. Gutkowska K., Murawska A.: Zagospodarowanie czasu wolnego w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych, Polityka społeczna 2011, 8.
 6. http://www.janow.arabians.pl (dostęp: 30.10.2017).
 7. http://www.parki.lubelskie.pl (dostęp: 30.10.2017).
 8. https://mazowsze.szlaki.pttk.pl (dostęp: 30.10. 2017).
 9. Kozera A., Stanisławska J., Głowicka-Wołoszyn R.: Segmentacja gospodarstw domowych według wydatków na turystykę zorganizowaną, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014, 328.
 10. Kozioł L.: Typologia czynników motywujących do podróżowania, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2012, t. 20, 1.
 11. Michałowski K., Kozak A.: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu, Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, Problemy Ekologii Krajobrazu 2010, t. 27.
 12. Niemczyk A., Sewery R.: Aktywność turystyczna Polaków w zakresie wyjazdów zagranicznych w latach 2006–2009, [w:] W. Żukow, R. Muszkieta, M. Napierała, M. Barczak (red.), Stan i rozwój regionalnej turystyki, rekreacji i rehabilitacji, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010.
 13. Przecławski K.: Turystyka, [w:] Z. Krawczyk (red.), Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. Kultura fizyczna – sport, Wydawnictwo Instytut Kultury, Warszawa 1997.
 14. Siedlecka A.: Środowiskowe aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska 2015.
 15. Skrzypek E.: Czynniki kształtujące jakość życia, http://idn.org.pl/Lodz/Mken/Mken%202001/Referaty%202001/14.pdf (dostęp: 19.11.2017).