Rolnictwo ekologiczne w Polsce i perspektywy jego rozwojuw kontekście PROW 2014–2020

Marzena Trajer1, Krystyna Krzyżanowska2
1 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiegow Warszawie
Trajer, Marzena; ORCID: 0000-0003-0269-4758 (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa)
Krzyżanowska, Krystyna; ORCID: 0000-0002-4160-6661 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiegow Warszawie)
Rolnictwo ekologiczne w Polsce i perspektywy jego rozwojuw kontekście PROW 2014–2020
Organic farming in Poland and its development potential underthe Rural Development Programme for 2014–2020
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 8, s. 115-126

Słowa kluczowe

rolnictwo ekologiczne Unia Europejska PROW 2014–2020

Key words

organic farming European Union Rural Development Programme for 2014–2020

Streszczenie

Celem opracowania było określenie pozycji polskiego rolnictwa ekologicznego natle rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej (UE), regionalnego rozmieszczenia producentówekologicznych w Polsce, a także rozpoznanie zakresu wsparcia finansowego w ramach ProgramuRozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014–2020. W artykule wykorzystano dane wtórne i zastosowanometodę analizy porównawczej. Pod względem liczby gospodarstw ekologicznych Polskaw 2015 r. zajęła szóstą pozycję w UE. Z analizy wynika, że najwięcej wniosków o dofinansowanieprodukcji ekologicznej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” zostało zrealizowanychw województwach z największą liczbą gospodarstw ekologicznych w Polsce, a więc zachodniopomorskim,warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Abstract

The aim of the study was determination of the position of Polish organic farming comparingto organic farming in European Union, defining the regional locations of organic farming producersin Poland and identification of the financial support under the Rural Development Programme for2014–2020. In the article the secondary data and the method of comparative analysis were used.Concerning the number of ecological farms, Poland had the sixth position in the European Union in2015. The analysis shows that the largest number of applications for co-financing of organic productionwithin framework for action „Organic farming” were implemented in the voivodeships with thelargest number of organic farms in Poland: Zachodniopomorskie voivodeship, Warmińsko-mazurskievoivodeship and Podlaskie voivodeship.

Cytowania

 1. Brodzińska K.: Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian, Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 2014, t. 14, z. 3.
 2. Europejskie partnerstwo innowacji: Możliwości dla innowacji w rolnictwie ekologicznym i agroekologii, Bruksela 2014 (dostęp: 29.04.2017).
 3. EUROSTAT: Organic farming statistics (dostęp: 10.02.2017).
 4. FiBL&IFOAM: The World of Organic Agriculture, Frick and Bonn 2017.
 5. Komorowska D.: Efektywność ekologicznych gospodarstw sadowniczych w porównaniu do konwencjonalnych, Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2016, 115.
 6. Miś T., Zając D.: Problemy rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2017, 3.
 7. Molenda-Grysa I.: Przesłanki produkcji żywności ekologicznej w Polsce – typologia potencjałów, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2016, t. 103, z. 3.
 8. Ramowy plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.
 9. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013–2014, IJHARS, Warszawa 2015.
 10. Strefa Inspiracji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Moda na rolnictwo ekologiczne stała się faktem, www.kowr.gov.pl (dostęp: 20.11.2017).
 11. Szarek S.: Regionalne zróżnicowanie rolnictwa ekologicznego w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development 2015, 1(35).