Koncepcja pomiaru poziomu relacji inwestorskichna przykładzie spółek sektora spożywczego notowanychna GPW w Warszawie

Joanna Dmitruk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dmitruk, Joanna; ORCID: 0000-0003-2679-0197 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Koncepcja pomiaru poziomu relacji inwestorskichna przykładzie spółek sektora spożywczego notowanychna GPW w Warszawie
The concept of measuring the level of investor relations on the example of foodcompanies listed on the Warsaw Stock Exchange
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 8, s. 35-45

Słowa kluczowe

relacje inwestorskie sektor spożywczy spółki giełdowe Giełda PapierówWartościowych w Warszawie

Key words

investor relations food sector stock companies Warsaw Stock Exchange

Streszczenie

W artykule zaprezentowano autorską koncepcję pomiaru poziomu relacji inwestorskichspółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowychw Warszawie. Badane przedsiębiorstwa oceniono w każdym z czterech obszarów jakości relacjiinwestorskich: zawartość merytoryczna stron internetowych, kontakt bezpośredni, informacjefinansowe i informacje pozafinansowe. Uzyskane wyniki uporządkowano według modeli prowadzeniarelacji inwestorskich.

Abstract

This paper presents the original concept of measuring the level of investor relations of foodindustry companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The surveyed enterprises were assessed ineach of the four areas of investor relations quality: substantive content of websites, direct contact,financial information and non-financial information. The obtained results were arranged according tothe models of conducting investor relations.

Cytowania

  1. Dziawgo D.: Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
  2. Krug A.: Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2010.
  3. Niedziółka D.: Relacje inwestorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  4. Paczyńska B.: Relacje inwestorskie, [w:] B. Janiszewska (red.), Sztuka Public Relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Związek Firm Public Relations, Warszawa 2006.
  5. www.gpw.pl
  6. www.niri.org
  7. www.sii.org.pl