Działalność informacyjno-promocyjna Grupowej OczyszczalniŚcieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w kształtowaniuświadomości ekologicznej

Paweł Dziemdziela
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dziemdziela, Paweł; ORCID: 0000-0002-0656-8444 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Działalność informacyjno-promocyjna Grupowej OczyszczalniŚcieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w kształtowaniuświadomości ekologicznej
Information and promotion activities of the Group Sewage Treatment Plantof the Łódź City Agglomeration in shaping ecological awareness
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 8, s. 47-54

Słowa kluczowe

działalność ekologiczna edukacja ekologiczna ochrona środowiska

Key words

ecological activity ecological education environmental protection

Streszczenie

W artykule przedstawiono rolę edukacji ekologicznej jako formy działalności informacyjno-promocyjnej na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej AglomeracjiMiejskiej w Łodzi Sp. z o.o. Zaprezentowano w nich wyniki badań dotyczących oddziaływaniaedukacji ekologicznej na mieszkańców i wartość uzyskanego ekwiwalentu reklamowego (AVE)w zależności od rodzaju medium.

Abstract

The article presents the role of ecological education as a form of information and promotionactivities based on the example of Group Sewage Treatment Plant of Łódź City Agglomeration inŁódź. It presents the results of research on the impact of ecological education on residents and thevalue of the advertising equivalent (AVE) obtained depending on the type of medium.

Cytowania

 1. Borys T.: Zrównoważony rozwój jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, [w:] T. Borys (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo EiŚ, Warszawa-Białystok 2005.
 2. Ciechelska A.: Ocena oddziaływania jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2009.
 3. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D.: Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 4. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D.: Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 5. Dział Technologiczny i Ochrony Środowiska Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., Łódź 2017.
 6. Gębarowski A.: Nowoczesne formy promocji, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 7. Jeżowski P. (red.): Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 8. Manteuffel-Szoege H.: Zarys problemów ekonomiki środowiska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
 9. McCarthy E.J., W.D. Perreault Jr: Basic Marketing. A Global-Managerial Approach, IRWIN, Illinois 1993.
 10. Raport z komunikacji wydarzenia z dnia 11.08.2016 r., 3PR Consulting, Łódź 2016.
 11. Raport z komunikacji wydarzenia z dnia 15.09.2016 r., 3PR Consulting, Łódź 2016.
 12. Raport z komunikacji wydarzenia z dnia 25.10.2016 r., 3PR Consulting, Łódź 2016.
 13. Strategia działań Public Relations na rok 2017 w GOŚ Łódź sp. z o.o.
 14. www.gos.lodz.pl