Sieciowe produkty turystyczne jako przykład przedsiębiorczościna obszarach wiejskich

Agata Balińska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Balińska, Agata; ORCID: 0000-0002-8777-9955 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Sieciowe produkty turystyczne jako przykład przedsiębiorczościna obszarach wiejskich
Networked tourism products as an example of entrepreneurship in rural areas
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 8, s. 5-14

Słowa kluczowe

sieciowe produkty turystyczne przedsiębiorczość turystyka wiejska

Key words

network tourism products entrepreneurship rural tourism

Streszczenie

W artykule zaprezentowano koncepcję sieciowego produktu turystycznego jakoformy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wskazano pozytywne wymiary tego typuproduktów oraz bariery, które ograniczają ich rozwój.

Abstract

The article presents the concept of a tourist product network as a form of entrepreneurshipin rural areas. Positive dimensions of such products and barriers that limit their development areThe article presents the concept of a tourist product network as a form of entrepreneurshipin rural areas. Positive dimensions of such products and barriers that limit their development areindicated.

Cytowania

 1. Balińska A.: Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.
 2. Bański J.: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi – wybrane zagadnienia. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015, t. 102, z. 1.
 3. Blikle A.: Doktryna jakości. Wydanie drugie turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji, Warszawa 2016.
 4. Jedlińska M.: Współpraca w zakresie tworzenia sieciowych produktów turystycznych w regionie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, 90.
 5. Kachniewska M.: Polaryzacja podaży turystycznej jako stymulanta sieciowych produktów turystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2014, 1(25).
 6. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 7. Krawczyszyn N.: Sieciowe produkty turystyczne jako przedmiot współpracy w euroregionach polsko- czeskich, [w:] S. Tanaś, J. Mokras-Grabowska (red.), Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce, Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 8. Krzyżanowska K. (red.): Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 9. Skubiak B.: Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2015, t. 2, 42.
 10. Maciąg J.: Jakość sieciowego produktu turystycznego – definiowanie i cechy jakości, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015, 215.
 11. Makieła Z.: Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008.
 12. Otłowska A., Buks J., Chmieliński P.: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan i perspektywy rozwoju, IRGŻ PAN, Warszawa 2006.
 13. Saar M.: Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości?, CeDeWu, Warszawa 2011.
 14. Sieczko A.: Mazowieckie produkty lokalne jako potencjał budowy sieciowego produktu markowego turystyki wiejskiej, Folia Pomeranea Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 2011, 288(64).
 15. Sikora J.: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 16. Sikorska-Wolak I.: Przedsiębiorczość w świadomości społecznej mieszkańców wsi na przykładzie wybranych gmin pogranicza wschodniego w Polsce, Acta Scientarum Polonorum. Oeconomia 2007, 6(4).
 17. Podręcznik Dobrych Praktyk woj. pomorskiego, www.gdanskconvention.pl (dostęp: 08.11.2017).
 18. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350 z późn. zm.).
 20. Zmyślony P., Leszczyński G.: Identyfikacja sieci powiązań w miejskiej turystyce biznesowej, Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, 3(246).