The specifics of using wiki-technology for popularizationof state administrative organizations on the exampleof university

Solomia Fedushko1, Yuriy Serov2, Mariya Yanovska3
1, 2, 3 Lviv Polytechnic National University
Fedushko, Solomia (Lviv Polytechnic National University)
Serov, Yuriy (Lviv Polytechnic National University)
Yanovska, Mariya (Lviv Polytechnic National University)
The specifics of using wiki-technology for popularizationof state administrative organizations on the exampleof university
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 8, s. 55-63

Słowa kluczowe

wiki-technology promotion web-site administrative organization

Streszczenie

The article considers important problem of state administrative organizationspopularization using wiki-technologies. This technology allows creating powerful informationresources for the different purposes: educational, promotional, knowledge-sharing, etc.As example, development of Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic National Universitybased on wiki-technologies was described and main steps of its development analyzed.

Cytowania

  1. Dyahlo N.V.: Wiki-tehnolohiyi u suchasnij osviti, Komp’yuter u shkoli ta sim’yi 2009, No. 2(74), p. 30–31.
  2. Hryhor’yeva M.: Wiki-tehnolohiyi. Stvorennya ta redahuvannya statej u Wikipediyi: informacijno-metodychni materialy, Khark. obl. univers. nauk. b-ka., KhOUNB, 2014.
  3. Korzh R.: Protection of University Information Image from Focused Aggressive Actions, [in:] R. Korzh, A. Peleshchyshyn, S. Fedushko, Y. Syerov, Advances in Intelligent Systems and Computing 2017, vol. 543, p. 104–110.
  4. Korzh R.: University’s Information Image as a Result of University Web Communities’ Activities, [in:] R. Korzh, A. Peleshchyshyn, Yu. Syerov, S. Fedushko, Advances in Intelligent Systems and Computing 2017, vol. 512, p. 115–127.
  5. Petrov S.D.: Yak redahuvaty Wikipediyu: Dovidnyk dlya novachkiv, Ukrayins’kyj priorytet 2012, p. 44.
  6. Syerov Yu.: Vykorystannya Wikipediyi u navchal’nomu procesi, [in:] Yu. Syerov, S. Fedushko, K. Sloboda, V. Mizhnar (ed.), “Metody, modeli ta informacijni tehnolohiyi v upravlinni social’no-ekonomichnymy, ekolohichnymy ta texnichnymy systemamy” 2012, p. 158–160.
  7. Wikipediya: Porady dlya novachkiv: material z Wikipediyi – vil’noyi encyklopediyi, https://uk.wikipedia.org/wiki/Dovidka:Porady dlya novachkiv (accessed: 01.01.2018).
  8. Wikipediya: Dovidka: material z Wikipediyi – vil’noyi encyklopediyi, https://uk.wikipedia.org (accessed: 01.01.2018).
  9. Zhyvyuk I.A.: Ukrayinomovni wiki-proekty yak korysnyj instrument na shlyahu do yedynoho osvitn’oho informacijnoho prostoru, http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf4/Givjuk.pdf (accessed: 01.01.2018).