Zarządzanie strategiczne i marketingowe w turystycekulturowej na obszarach wiejskich powiatu nowotarskiego

Arkadiusz Niedziółka
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Niedziółka, Arkadiusz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Zarządzanie strategiczne i marketingowe w turystycekulturowej na obszarach wiejskich powiatu nowotarskiego
The strategic and marketing management of cultural tourism in rural areasof the Nowy Targ County
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 8, s. 73-82

Słowa kluczowe

wiejska turystyka kulturowa agroturystyka folklor zarządzanie dziedzictwokulturowo-historyczne

Key words

rural cultural tourism agritourism folklore management cultural and historical heritage

Streszczenie

Praca przedstawia koncepcje zarządzania marketingowego oraz strategicznegow wiejskiej turystyce kulturowej stosowane w powiecie nowotarskim przez władze lokalneoraz stowarzyszenia agroturystyczne. W części teoretycznej artykułu opisano na podstawieliteratury przedmiotu metody marketingowo-zarządcze realizowane w rozwoju tej turystyki.Zaprezentowano najważniejsze walory turystyczne regionu badań. Popularna tutaj jest turystykakulturowa polegająca na poznawaniu przez turystów lokalnego folkloru, dziedzictwakulturowo-historycznego, uczestniczenia w różnych imprezach kulturowych oraz zwiedzaniazabytków architektury (np. zamków, dworów), muzeów i skansenów. W części empirycznejprzedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych we wszystkich gminach wiejskichi miejsko-wiejskich powiatu nowotarskiego. Ukazano ponadto wyniki badań przeprowadzonychz prezesami dwóch stowarzyszeń agroturystycznych. Wszystkie badania miały na celuprzedstawienie koncepcji zarządzania strategicznego i marketingowego w rozwoju wiejskiejturystyki kulturowej.

Abstract

The work presents conceptions of the marketing management and strategic managementof rural cultural tourism used by local authorities and agritourism associations in Nowy Targ County.In the theoretical part of the article, the marketing and management methods, which are realized inthis form of tourism were described on the ground of the source literature. The most important touristvalues of the study region were presented. Cultural tourism, which involves learning by tourists localfolklore, cultural and historical heritage, participation in various cultural events and visiting architecturalmonuments, castles, mansions, museums and open-air museums, is popular here. In the empiricalpart of the article, the results of surveys conducted in all rural and urban and rural communes inNowy Targ County were presented. Moreover the results of surveys conducted with the chairmen oftwo agritourism associations were presented, too. All surveys aimed at specifying the conception ofstrategic management and marketing management in the development of rural cultural tourism.

Cytowania

 1. Balińska A., Sikorska-Wolak I.: Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 2. Bott-Alama A.: Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 3. Buczkowska K.: Turystyka kulturowa, AWF, Poznań 2008.
 4. Czerwińska-Jaśkiewicz M.: Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 5. Drzewiecki M.: Pojęcie turystyki wiejskiej, [w:] Turyzm 1998, t. 8, z. 1.
 6. Gaworecki W.W.: Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 7. http://www.goralskie.net/kolo.php (dostęp: 22.11.2017).
 8. Jalinik M.: Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.
 9. Jalinik M.: Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
 10. Jędrysiak T.: Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 11. Kosmaczewska J.: Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013.
 12. Krupińska W.: Strategia rozwoju turystyki a proces kreowania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, [w:] M. Kłodziński, W. Dzun (red.), Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Warszawie, Warszawa 2003.
 13. Kuźniar W.: Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
 14. Lane B., Majewski J.: Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2001.
 15. Maćkowiak M., Seelieb P.: Wioski tematyczne jako forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, [w:] I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 16. Majewski J.: Innowacyjność wiejskich produktów turystycznych, [w:] W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2015.
 17. Mikos von Rohrscheidt A.: Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy. Podręcznik akademicki, GWSHM Milenium, Gniezno 2008.
 18. Mikuta B., Żelazna K.: Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wydawnictwo Format-AB, Warszawa 2004.
 19. Niedziółka A.: Współpraca instytucjonalna w zakresie promocji agroturystyki w województwie małopolskim, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane problemy funkcjonowania gmin i przedsiębiorstw turystycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 20. Różycki P.: Zakres wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2005.
 21. Sikora J.: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 22. Sztucki T.: Promocja – sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1999.
 23. Wiatrak A.P.: Rynek i produkt w turystyce wiejskiej, [w:] A.P. Wiatrak (red.), Marketing i produkty markowe w turystyce wiejskiej, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa 1998.