Wybrane działania na rzecz społeczności lokalnejw aspekcie koncepcji CSR (w świetle badań własnych)

Marcin Ratajczak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ratajczak, Marcin; ORCID: 0000-0001-5158-6505 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wybrane działania na rzecz społeczności lokalnejw aspekcie koncepcji CSR (w świetle badań własnych)
Selected activities for the local community in the aspect of the CSR concept (inthe light of own research)
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 8, s. 83-91

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność biznesu agrobiznes społeczność lokalna obszary wiejskie

Key words

corporate social responsibility agribusiness local community rural areas

Streszczenie

CSR jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategiidobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska naturalnego, a takżerelacje ze swoimi interesariuszami. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranychdziałań na rzecz społeczności lokalnej podejmowanych przez badanych przedsiębiorcówz branży agrobiznesu w aspekcie koncepcji CSR. Badania dotyczące opinii przedsiębiorców natemat powyższej koncepcji zostały przeprowadzone na przełomie lat 2016/2017 i obejmowały212 mikro- (0–9 pracowników), małych (10–49 pracowników) i średnich (50–249 pracowników)przedsiębiorstw agrobiznesu prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskichwojewództwa wielkopolskiego. Wyniki badań pokazały, że przedsiębiorcy z obszarów wiejskichsą bardzo często lokalnymi liderami, dlatego działania charytatywne czy sponsoringowe wpływająna podnoszenie ich prestiżu, a także uznania wśród społeczności lokalnej.

Abstract

CSR is a concept according to which enterprises at the stage of strategy building voluntarilytake into account social interests and environmental protection as well as relations with their stakeholders.The aim of this study is to present selected activities for the local community undertaken bythe surveyed entrepreneurs from the agribusiness sector in the aspect of the CSR concept. Researchon entrepreneurs’ opinions on the above concept was carried out at the turn of 2016 and 2017 andcomprised 212 micro (0–9 employees), small (10–49 employees) and medium (50–249 employees)agribusiness companies doing business in rural areas of Wielkopolska province. The results of theresearch have shown that entrepreneurs from rural areas are very often local leaders, therefore charityor sponsorship activities affect the improvement of their prestige and recognition among the localcommunity.

Cytowania

  1. Banerjee S.: Corporate Social Responsibility: the good, the bad and the ugly, Critical Sociology 2008, 34.
  2. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G.: Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym, Wstępny raport z badań, Wydawnictwo IFiS PAN – Centrum Etyki Biznesu L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
  3. Hąbek P., Szewczyk P.: Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
  4. Korpus J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
  5. Promocja europejskiego projektu dla społecznej odpowiedzialności biznesu, Komisja Europejska, Zielona Księga – wersja ostateczna, 2001.
  6. Ratajczak M., Wołoszyn J., Stawicka E.: Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
  7. Ratajczak M.: Koncepcja CSR w aspekcie polityki środowiskowej na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 2014, 14.
  8. Sethi P.: Dimensions of Corporate Social Responsibility, Californian Management Review 1979, 17(3).
  9. Zbiegień-Maciąg L.: Etyka w zarządzaniu, CiM, Warszawa 1997.
  10. Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.