CSR w kontekście zrównoważonego rozwoju sektorarolno-spożywczego

Ewa Stawicka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Stawicka, Ewa; ORCID: 0000-0003-0314-4942 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
CSR w kontekście zrównoważonego rozwoju sektorarolno-spożywczego
CSR in the context of sustainable development of the agri-food sector
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017, vol., nr 8, s. 93-104

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność rolnictwo agrobiznes zrównoważony rozwój

Key words

social responsibility agriculture agribusiness sustainable development

Streszczenie

W artykule przedstawiono charakterystykę polskiego sektora rolno-spożywczegow kontekście zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu było podkreślenie mocnych i słabychstron w sektorze rolno-spożywczym w aspekcie dążenia do założeń zrównoważonego rozwoju.Społeczna odpowiedzialność w obszarach: rynek, środowisko, społeczeństwo i pracownicy toelementy sprzyjające realizacji 17 zrównoważonych celów. W sektorze rolno-spożywczym działaniaw kierunku społecznej odpowiedzialności są w fazie rozwoju, pojawia się jednak corazwięcej dobrych praktyk.

Abstract

The article presents the characteristics of the Polish agri-food sector in the context of socialresponsibility in agribusiness. The aim of the article was to highlight the strengths and weaknessesin the agri-food sector in terms of striving for the assumptions of sustainable development. Socialresponsibility in the areas of: market, environment, society and employees are elements conducive tothe implementation of 17 sustainable goals. In the agri-food sector, activities towards social responsibilityare under development, but there are more and more good practices.

Cytowania

 1. Benkler Y.: Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 2. Chechelski P., Figiel S., Grochowska R., Kozłowski W., Kuberska D.: Uwarunkowania rozwoju i dyfuzji innowacji w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2016.
 3. Daly H.E.: Toward Some Operational Principles of Sustainable Development, Environmental Department, World Bank, Washington DC 1990.
 4. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, https://www.bip.gov.pl/categories/view/34 (dostęp: 08.10.2017).
 5. Grzelak M.: Szanse i zagrożenia rozwoju polskiego rolnictwa w nowej perspektywie finasowej UE na lata 2014–2020, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H. Oeconomia 2014, t. 48, 3, s. 109–117.
 6. GUS: Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2014, s. 18, 75–76, 358–359.
 7. Runowski H.: Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, [w:] M. Kłodziński (red.), Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich, IRWiR PAN 2004, s. 224–238.
 8. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa (Projekt z 15.06.2011), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2011.
 9. Szwacka-Mokrzycka J.: Ewolucja polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do UE, [w:] A. Chlebicka (red.), Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty ekonomiczne, Wydawnictwo FAPA 2017, s. 230.
 10. Wells P., Seitz M.: Business Model and Closed Loop Supply Chains: a typology, Supply Chain Management: An International Journal 2005, 10/14, s. 250.
 11. Wołoszyn J., Stawicka E., Ratajczak M.: Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
 12. World Commission on Environment and Development (WCED) 1987. Our common future (document A/42/427), www.un-documents.net/wced-ocf.htm (dostęp: 07.10.2017).
 13. Wrzaszcz W., Zegar J.S.: Sprawność ekonomiczna wybranych form rolnictwa zrównoważonego środowiskowo, [w:] J.S Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, PW 2011–2014, 100, IERiGZ-PIB, Warszawa 2014.
 14. www. Eco-business.com
 15. www.pkn.pl
 16. www.hipromine.com/pl/
 17. Zegar J.S.: Alternatywne formy rolnictwa w strategii rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [27], PW 136, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014, s. 60.
 18. Żakowska H.: Trendy na rynku opakowań produktów konsumpcyjnych przeznaczonych do szybkiego obrotu, Logistyka Odzysku 2016, 3(20).