Wsparcie instytucjonalne promocji turystyki wiejskiej

Anna Sieczko1, Anna Parzonko2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Sieczko, Anna; ORCID: 0000-0001-9065-0362 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Parzonko, Anna; ORCID: 0000-0002-2370-8154 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wsparcie instytucjonalne promocji turystyki wiejskiej
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2018, vol., nr 10, s. 85-95

Cytowania

 1. Altkorn J.: Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 2. Balińska A., Sieczko A., Zawadka J.: Turystyka. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2014.
 3. Chwiałkowski B.: Rola Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, w rozwoju agroturystyki, [w:] Perspektywy rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, C. Jastrzębski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2019, s. 137–176.
 4. Geocaching.pl [b.d.]: Historia geocachingu, https://www.geocaching.pl/geocaching.php (dostęp: 02.12.2018).
 5. Jasiński A.: Skuteczność promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w świetle opinii ich użytkowników, Acta Innovations 2012, nr 4, s. 36–37.
 6. Kmita-Dziasek E.: Partnerstwo dla turystyki wiejskiej, Wydawnictwo CDR w Brwinowie, Oddział Kraków, Kraków 2011.
 7. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich: Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, 2015, http://ksow.pl/.../PROJEKTY_2015/Program_rozwoju_turystyki/Program_rozwoju_turystyki_na_obszarach_wiejskich_wersja_ko%C5%84c.pdf (dostęp: 06.12.2018).
 8. Krzyżanowska K: Skuteczność działań promocyjnych w turystyce wiejskiej, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2014, nr 3(27), s. 47.
 9. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, http://www.modr.mazowsze.pl (dostęp: 06.12.2018).
 10. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego: Sprawozdania z działalności MODR w Warszawie za lata 2005–2017, Warszawa.
 11. Orłowski, D., Woźniczko M.: Inicjatywy Lokalnych Grup Działania w Polsce promujące dziedzictwo kulinarne w turystyce wiejskiej, [w:] Turystyka wiejska bez granic, C. Jastrzębski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2015, s. 76.
 12. Panasiuk A.: Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 122–123.
 13. Polska Agencja Rozwoju Turystyki: Ekspertyza w zakresie potencjału produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych, Warszawa 2012, https://bip.minrol.gov.pl/Opracowania-ekspertyzy-publikacje/Ekspertyza-w-zakresie-potencjalu-produktow-turystyki-wiejskiej-w-Polsce-i-ich-konkurencyjnosci-naregionalnym-krajowym-i-zagranicznym-rynku-uslug-turystycznych (dostęp: 08.12.2015).
 14. Sieczko A.: Informacja i promocja w agroturystyce, [w:] Turystyka wiejska. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe, t. 1, A. Jęczmyk, J. Uglis, M. Maćkowiak (red.), Wieś Jutra, Poznań 2016, s. 162.
 15. Sieczko A., Sieczko L.: Dostęp do informacji dotyczących turystyki wiejskiej za pomocą nowoczesnych narzędzi IT, Studia Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, nr 163, s. 167–177.
 16. Sikora J.: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 17. Sikora J.: Rynek promocji w turystyce wiejskiej, [w:] Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, K. Krzyżanowska (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013, s. 72.
 18. Thlon M., Piotrowski M., Kowalczyk A., Lichacy J.: Ekspertyza. Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.
 19. Trojanowski T.: Promocja usług turystycznych, Logistyka 2012, nr 3, s. 2329–2331.
 20. Zimny A.: Lokalne grupy działania – forma promocji i zarządzania obszarami wiejskimi, Studia Ekonomiczne i Regionalne 2012, nr 2, s. 59–63.