Działania przedsiębiorcze kobiet na wsi na przykładzie KGW w powieciegnieźnieńskim

Monika Wojcieszak-Zbierska1, Jan Zawadka2
1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wojcieszak-Zbierska, Monika; ORCID: 0000-0002-9962-2648 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Zawadka, Jan; ORCID: 0000-0003-1979-0607 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Działania przedsiębiorcze kobiet na wsi na przykładzie KGW w powieciegnieźnieńskim
Entrepreneurial activities of women in the countryside on the example of the FWA in the Gniezno poviat
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, vol., nr 11, s. 127-138

Słowa kluczowe

koła gospodyń wiejskich kobiety na wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 przedsiębiorczość obszary wiejskie

Key words

farmers’ wives’ association women in the countryside Rural Development Program 2014–2020 entrepreneurship rural areas

Streszczenie

Celem opracowania jest przybliżenie genezy, istoty oraz celów funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, zaprezentowanie ich aktywności w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE, a także rozpoznanie i ukazanie celów inwestycji przez nie prowadzonych. Opracowanie wzbogacono studium przypadku Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) w Modliszewku. W pracy wykorzystano pierwotne oraz wtórne źródła materiału badawczego. Źródła wtórne to literatura naukowa z zakresu rozwoju lokalnego, przedsiębiorczości, w tym inicjatyw podejmowanych przez kobiety na obszarach wiejskich, rozporządzenia oraz dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące dofinansowania KGW środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014–2020. Źródła pierwotne natomiast to wyniki badań przeprowadzonych w kwietniu 2019 roku dotyczących wykorzystywania pozyskanych przez KGW środków finansowych. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że pozyskane przez KGW fundusze pozwoliły na realizacje wielu działań, które przyczyniły się do rozwoju obszarów wiejskich. Członkinie badanych kół wykazywały się przedsiębiorczością i budowały dobry wizerunek swojego regionu. Otrzymane fundusze w głównej mierze przeznaczały na unowocześnienie posiadanego wyposażenia, a także promocję koła, regionu oraz lokalnej kuchni.

Abstract

The aim of the study was to present the genesis, essence and objectives of the functioning of farmers’ wives’ association (FWA), to present their activity in the area of obtaining funds from EU funds, as well as to identify and show the objectives of investments carried out by them. The study was enriched by a case study of the Farmers’ Wives’ Association in Modliszewko. Primary and secondary sources of research material were used in the work. Secondary sources are scientific literature in the field of local development, entrepreneurship, including initiatives undertaken by women in rural areas, regulations and data of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture regarding co-financing of FWA with funds from Rural Development Program (RDP) 2014–2020. Primary sources are the results of research carried out in April 2019 regarding the use of funds obtained by FWA. Based on the results of the conducted research, it can be stated that the funds obtained by FWA enabled the implementation of many activities that contributed to the development of rural areas. Members of the surveyed organizations showed entrepreneurship and built a good image of their region. The funds received were mainly dedicated to the modernization of equipment, as well as the promotion of the organization, region and local cuisine.

Cytowania

 1. Banasiak K.: 150 lat kół gospodyń wiejskich na ziemiach polskich, Portal Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, www.izbarolnicza.lodz.pl (dostęp: 11.07.2019).
 2. Biejat M., Wójcikowska K.: O roli tradycji we współczesnej działalności kół gospodyń wiejskich, Wieś i Rolnictwo 2015, nr 1.2.
 3. Borkowski J., Gurnicz A.: Kółka rolnicze w II Rzeczypospolitej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978.
 4. Bukraba-Rylska I.: Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. Bzowski W.: Praca społeczno-gospodarcza wsi wielkopolskiej, Drukarnia Rola, Warszawa 1921.
 6. Działalność kół gospodyń wiejskich, www.sodr.pl (dostęp: 12.07.2019).
 7. Goszczyński W., Kamiński R., Knieć W.: Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Toruń 2013.
 8. Grzebisz-Nowicka Z.: Działalność organizacji Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz kobiet i ich rodzin, [w:] Kobieta wiejska w Polsce: rodzina, praca, gospodarstwo, J. Sawicka (red.) Wydawnictwo Jadran, Warszawa 1995.
 9. Herbst J.: Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, [w:] Wiejskie organizacje pozarządowe, M. Halamska (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 10. Horbaczewski R.: Pomoc dla kół gospodyń wiejskich kosztowała 16 mln zł, www.prawo.pl (dostęp: 12.07.2019).
 11. Jędrzejczyk A.: Aktywność społeczna kobiet z obszarów wiejskich na rzecz rozwoju lokalnego – studia przypadków z województwa opolskiego, [w:] Nieco inny trzeci sektor – studia przypadków, E. Bogacz-Wojtanowska, S. Wrona (red.), Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania, Kraków 2017.
 12. Krzyżanowska K.: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 13. Marczakiewicz A., Markowicz Z., Stępiński J.: 130-lecie Kółek Rolniczych. Krótki zarys historii Kółek Rolniczych (1862–1992), KZRKiOR, Warszawa 1992.
 14. Mencwel J., Milczewska K., Wiśniewski J.: Koła gospodyń wiejskich nie tylko od kuchni. Raport z badania, Pracownia badań i innowacji społecznych „Stocznia”, Warszawa 2014.
 15. Psyk-Piotrowska E., Sudra E.: Przedsiębiorczość osób młodych na wsi – stymulatory i bariery, Journal of Agribusiness and Rural Development 2014, nr 92(32).
 16. Radziewicz J.: Kobiety Polskiej wsi – portrety. Koła Gospodyń Wiejskich – tradycja i nowoczesność, Rolniczy Magazyn Elektroniczny 2015, nr 65.
 17. Rogaczewska M.: Struktury kościelne na terenach wiejskich, [w:] Wiejskie organizacje pozarządowe, M. Halamska (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 18. Sawicka J.: Koło gospodyń wiejskich jako społeczno-zawodowa organizacja kobiet, Wieś i Rolnictwo 1996, nr 2.
 19. Szczepańska B., Szczepański J.: Współczesne role kół gospodyń wiejskich w społecznościach lokalnych (na przykładzie województwa dolnośląskiego), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 2019, nr 68.
 20. Szewioła P.: Koła gospodyń wiejskich zainteresowane dotacjami, www.serwisy.gazetaprawna.pl (dostęp: 12.07.2019).
 21. Środa M.: Kobiety i władza, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.
 22. Ustawa z dnia 7 kwietnia1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104).
 23. Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. 1982 nr 32 poz. 217).
 24. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212, z 2019 r. poz. 693.).
 25. 10.22616/ESRD.2019.031
 26. Zawadka J.: Motywy, inspiracje i źródła finansowania działalności agroturystycznej na Lubelszczyźnie, [w:] Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, I. Sikorska-Wolak (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.