Zakres procesów internacjonalizacji na rynku serów

Joanna Domagała
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Domagała, Joanna; ORCID: 0000-0001-9801-4344 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zakres procesów internacjonalizacji na rynku serów
Scope of internationalization processes on the cheese market
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, vol., nr 11, s. 13-22

Słowa kluczowe

zasięg geograficzny rynku internacjonalizacja rynek masła metoda Elzingi–Hogarty’ego

Key words

market delineation internationalization cheese market Elzinga−Hogarty method

Streszczenie

Głównym celem artykułu było określenie zmian zasięgu geograficznego procesów internacjonalizacji rynku serów w Polsce z wykorzystaniem metody opierającej się na przepływach towarów (metody Elzingi–Hogarty’ego). Opierając się na danych wtórnych IERiGŻ-PIB, stwierdzono, że rynek serów w Polsce do 2003 roku miał zasięg krajowy, następnie po integracji z Unią Europejską zasięg rozszerzył się do „semiglobalnego”. W 2014 roku rynek serów obejmował Polskę, USA oraz 9 krajów będących członkami Unii Europejskiej. Tak zdefiniowany rynek serów charakteryzował się produkcją na poziomie 13 643 tys. ton, konsumpcją na poziomie 12 970 tys. ton oraz eksportem i importem odpowiednio na poziomie 1361 tys. ton i 688 tys. ton.

Abstract

The aim of the paper was to define geographic scope of internationalization the cheese market based on Elzinga–Hogarty method. Using secondary data (Food and Agriculture Organization, Institute of Agricultural and Food Economics) were find that the cheese market is international in the scope, and this scope is evolving from country to semi-global. Cheese market consists Poland, USA and 9th EU countries in 2014. Such market has production of 13 643 thousand tones, consumption of 12 970 thousand tones and export and import at the level of 1361 thousand tones, 688 thousand tones, respectively.

Cytowania

 1. Anioł W.: Geneza i rozwój procesu globalizacji, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1989.
 2. Chechelski P.: Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy, Studia i Monografie, IERiGŻ-PIB 2008, nr 145, s.
 3. Chechelski P.: Zmiany zachodzące w przemyśle spożywczym w Polsce pod wpływem korporacji transnarodowych w XXI wieku, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, IERiGŻ-PIB 2017, nr 4(353).
 4. Dicken P.: Global Shifts. The Internalization of Economic Activity, Guilford Press, New York 1992.
 5. Elzinga K.G.: Defining Geografic Market Boundaries, Antitrust Bulletin 1981, nr 23.
 6. Elzinga K.G., Hogarty T.F.: The Problem of Geografic Market Delineation in Antimerger Suits, Antitrust Bulletin 1973, nr 18, s. 45–81.
 7. Elzinga K.G., Hogarty T.F.: The Problem of Geographic Market Delineation Revisited: The Case of Coal, Antitrust Bulletin 1978, nr 23, s. 1–18.
 8. Gorynia M.: Delimitacja systemów gospodarczych w naukach ekonomicznych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1993, nr 2, s. 65–72.
 9. McGrew A.: Conceptualizing Global Politics [w:] Global Poltics, A. McGrew (red.), Polity Press, Cambridge 1992.
 10. Pietrzak M.: Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji i regionalizacji, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2014, nr 1, s. 3–21.
 11. Pietrzak M., Roman M., Mucha M.: Określenie zasięgu geograficznego rynku cukru z wykorzystaniem metody Elzinga-Hogarty, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2016, nr 1, s. 22–41.
 12. Pietrzak M., Roman M., Mucha M.: Zmiany we wspólnej organizacji rynku cukru a jego zasięg geograficzny, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego 2016, nr 16(2), s. 9–18.
 13. Roman M.: Zastosowanie metody E-H do określenia zasięgu geograficznego rynku masła, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2016, nr 8(3), s. 298–302.
 14. Witek-Hajduk M. K.: Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.
 15. Zorska A.: Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.