Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w powiatach województwawielkopolskiego

Karolina Józefowicz1, Kinga Smolińska2
1, 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Józefowicz, Karolina; ORCID: 0000-0003-0613-8572 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Smolińska, Kinga; ORCID: 0000-0002-0570-6729 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w powiatach województwawielkopolskiego
Level of socio-economic development in Wielkopolska Voivodeship’s poviats
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, vol., nr 11, s. 37-49

Słowa kluczowe

rozwój społeczno-gospodarczy rozwój powiatów syntetyczny miernik rozwoju Hellwiga

Key words

socio-economic development development of poviats synthetic measure of Hellwig’s development

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa wielkopolskiego. Zakres czasowy obejmował lata 2005–2007 oraz lata 2015–2017, w ramach których uśredniono wartości przyjętych cech. Przeprowadzone badania przy pomocy syntetycznego miernika rozwoju Hellwiga pozwoliły na dokonanie analizy porównawczej powiatów i obserwacji zmian, jakie nastąpiły w badanych okresach. Poszerzony zakres obserwacji wskazał ich znaczenie pod kątem wyodrębnionych aspektów społeczno-gospodarczych. Ponadto zaobserwowano zależność potencjału demograficznego, gospodarczego, infrastrukturalnego oraz środowiskowego. Przykład stanowią powiaty wschodniej części Wielkopolski. Niekorzystne zmiany w sferze potencjału demograficznego przeniosły się na aspekt gospodarczy i zdecydowały o poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Abstract

The purpose of this article is to assess the level of socio-economic development of the poviats of the Wielkopolskie voivodship. The time range covered two periods: 2005–2007 and 2015–2017, within which values of the adopted features were averaged. The research carried out with the help of a synthetic Hellwig development measure allowed for a comparative analysis of poviats and observation of changes that occurred in the examined periods. The extended scope of observations indicated their importance in terms of separate socio-economic aspects. In addition, the relationship between demographic, economic, infrastructural and environmental potential was observed. An example is the poviats of the eastern part of Wielkopolska. Adverse changes in the sphere of demographic potential have moved to the economic aspect and have determined the level of socio-economic development.

Cytowania

 1. Bartkowiak-Bakun N.: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015, nr 102(2), s. 7–13.
 2. Dziekański P.: Sytuacja finansowa a rozwój zrównoważony powiatów Polski Wschodniej, Optimum. Economic Studie 2018, nr 2, s. 25–37.
 3. Endovitskaya E.V., Risin I.E., Treshchevsky Y.I.: Strategic Goals of Socio-Economic Development of Regions in the Conditions of Economic and Financial Limitations, Future of the Global Financial System: Downfall Or Harmony 2019, nr 57, s. 229–235.
 4. GUS.: Rozwój zrównoważony. Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju społecznego i gospodarczego, tendencji jego zmian oraz wpływu na środowisko naturalne w województwie mazowieckim, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Warszawa 2017.
 5. Kloska R.: Wyniki badań pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2007, nr 11, s. 165–172.
 6. Konecka-Szydłowska B.: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego nowych miast. Przykład Polski i Węgier. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2017, nr 327, s. 145–163.
 7. Kopiński A., Porębski D.: Zastosowanie metod Hellwiga do konstrukcji modelu ekonometrycznego dla stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 2014, nr 3, s.147–156.
 8. Kubiczek A.: Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów?, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2014, nr 38, s. 40–56.
 9. Malina A.: Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000–2004, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008, nr 797, s. 5–22.
 10. Męczyński M., Konecka-Szydłowska B., Gadziński J.: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast w Wielkopolsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2010.
 11. Miłek D.: Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa świętokrzyskiego, Wiadomości statystyczne 2018, nr 6, s. 39–56.
 12. Musiał-Malagó M.: Poziom rozwoju miast na prawach powiatu w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010, nr 821, s. 33–45.
 13. Pietrzak M.B.: Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) z uwzględnieniem zależności przestrzennych, Przegląd Statystyczny 2014, nr 61, s. 181–201.
 14. Piszczek S.: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 2013, nr 31, s. 334–346.
 15. Radzimski A.: Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów, Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Poznań 2011.
 16. Roeske-Słomka I.: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze województwa wielkopolskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2003, nr 4, s. 79–88.
 17. Salomon J. Badania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2005, nr 4, s. 145–155.
 18. Siudek T., Drabarczyk K., Jakubiec A.: Rozwój gospodarczy powiatów i podregionów województwa mazowieckiego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2017, nr 117, s. 33–46.
 19. Stec M.: Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 2012, nr 25, s. 180–190.
 20. Wysocki F., Lira J.: Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007.
 21. Ziemiańczyk U.: Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 2010, s. 31–40.
 22. www.bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp:18.09.2019).